Psychofarmakologická sekcia

Členovia výboru a dozornej rady Psychofarmakologickej sekcie SPsS SLS

predseda:

MUDr. Dagmar Breznoščáková
I.Psychiatrická klinika UN LP a LF UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
dagmar.breznoscakova@upjs.sk


členovia:

Doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
UN Bratislava, Psychiatrická klinika SZU, Ružinovská 6, 82606 Bratislava
forgacova@ru.unb.sk

MUDr. Peter Korcsog
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, Kraskova 1, 979 12 Rimavská Sobota
peter.korcsog@nemocnica.com

MUDr. Eva Pálová, PhD.
palova@hot.mail.sk

Doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
UN Ba, Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
jan.pecenak@sm.unb.sk

MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
UN Bratislava, Psychiatrická klinika SZU, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
vavrusova.consulting@gmail.com


dozorná rada:

MUDr. Ludvik Nábělek, PhD.
luconabelek@gmail.com

MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická nemocnica Hronovce, ul. Dr. Jána Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce
marek.zelman@pnh.sk


Predsedovia sekcie

2007 – 2013 MUDr. Eva Pálová, PhD.

od 03/2013   MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.


Akcie

Jesenné psychofarmakologické sympózium, 25.11.-27.11.2016, Veľká Domaša, hotel Zelená lagúna

Jesenné psychofarmakologické sympózium, 23.-25.11.2017, Smolenice, Smolenický zámok 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie