SPS SLS - O nás

Milí členovia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti,

prihovárame sa Vám prostredníctvom našej webovej stránky s cieľom informovať a vysvetliť organizačné zmeny, ktoré sa udiali vo výbore našej spoločnosti.

Vzhľadom k tomu, že v ostatných voľbách výboru jeho novozvolený predseda MUDr. Marek Zelman sa k 11.3.2015 zo zdravotných dôvodov vzdal svojej funkcie, bolo potrebné, aby výbor opätovne prikročil k voľbe svojho predsedu. Dňa 12.3.2015 na svojom zasadnutí v Košiciach výbor zvolil ako predsedu MUDr. Ľubomíru Izákovú, PhD., podpredsedu MUDr. Dagmar Breznoščákovú, PhD. a vedeckého sekretára MUDr. Máriu Královú, PhD. (bližšie informácie o prebehnutých voľbách nájdete v Zápisnici).

Ako výbor SPsSSLS sme v júni 2014 po svojom zvolení dostali nový mandát a patrí sa, aby sme Vás informovali o našom smerovaní a plánoch na nadchádzajúce volebné obdobie.
Už počas prvých mesiacov sme si uvedomili, že práca vo výbore je náročná. Za jej vykonávanie v ostatnom období ďakujeme všetkým členom predchádzajúceho výboru a súčasne veríme, že sa nám na ich prácu podarí nadviazať a ďalej ju rozvíjať.

Máme za to, že je potrebné si uvedomiť, že podľa stanov SLS je aj SPsS občianskym združením, ktoré je v prvom rade dobrovoľnou a politicky nezávislou organizáciou, združujúcou medicínskych odborníkov z najmä radov psychiatrov a príbuzných odborov. V súčasnosti združuje viac ako 600 členov a 10 odborných sekcií.

Ide o veľkú členskú základňu a my v prvom rade chceme, aby sa každý jednotlivý člen vďaka svojmu členstvu v SPsS cítil na poli psychiatrie sebaistejšie a bezpečnejšie. Domnievame sa, že tento stav je možné dosiahnuť najmä dvomi cestami. Prvou je vzdelávanie sa a druhou informovanosť. Hlavným cieľom výboru je preto najmä podpora kontinuálneho vzdelávania v našom rýchlo sa rozvíjajúcom odbore.

Ako výbor plánujeme prispieť k organizácii nielen prednáškových akcií, ale aj workshopov, ktoré poskytnú väčší priestor na vzájomný odborný dialóg. V tomto smere chceme zaktivizovať aj prácu jednotlivých odborných sekcií a dať im priestor osloviť nielen svojich členov, ale nás všetkých.

Tiež zamýšľame vypracovať systém ocenení za výnimočnú prácu v našom odbore. Sme súčasťou európskej a svetovej psychiatrickej obce a je potrebné, aby nás svetoví lídri v našom odbore vnímali ako rovnocenných partnerov. Uvedomujeme si, že obhájiť túto pozíciu je veľakrát ťažké najmä pre finančnú náročnosť. Vnímame to tak, že každé verejné uznanie podporí tvorivý potenciál oceneného a stane sa súčasťou jeho motivačného systému vo svojej práci pokračovať a ďalej ju rozvíjať.

Máme v úmysle pozmeniť našu webovú stránku tak, aby sa stala často navštevovanou. Okrem najnovších informácií z odboru by mala poskytnúť každému členovi SPsS možnosť prejaviť svoj názor, dať návrh na diskusiu, diskutovať a vyjadriť sa k riešeným otázkam. Najvyšším orgánom SPsS nie je totiž jej výbor, ale zhromaždenie členov.

Výbor SPsSnemá a nemôže mať ambíciu vyriešiť všetky pálčivé problémy odboru. Postavenie SLS a jej vetiev ako občianskeho združenia do istej miery aj limituje jej úlohu a kompetencie v kontakte s vládnymi organizáciami. Jej výnimočnosť a sila je však vo vysokej odbornej erudovanosti. Združuje množstvo odborníkov a jej hlas má byť preto počuť.

Iste s nami súhlasíte, že nie je v možnostiach výboru riešiť vysoko odborne každý problém, ktorý sa objaví, navyše v časovo obmedzenom priestore. Myslíme si však, že v našej psychiatrickej obci sa nájdu zainteresovanejší odborníci, ktorýchnázor môže byť pri riešení kľúčový. Prosíme Vás preto o konštruktívnu a aktívnu spoluprácu.

Štyri roky sú z pohľadu jednotlivca často dlhším obdobím ako z pohľadu spoločnosti. Už teraz vieme, že uskutočniť „prelomové a novátorské“ zmeny nebude ľahké a často ani možné. Budeme sa však o ne s Vašou pomocou snažiť. V neposlednom rade by sme však chceli zdôrazniť, že všetky plány je jednoduchšie realizovať na báze dôvery, slušnosti a otvoreného dialógu, preto práve tieto hodnoty vnímame ako platformu pre našu ďalšiu prácu.

Predsedníctvo VýboruSPsS SLS
 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie