Reforma psychiatrickej starostlivosti

Vážení členovia SPsS, 

podstránka je venovaná pripravovanej reforme psychiatrickej starostlivosti, na ktorej v súčasnosti pracuje Ministerstvo zdravotníctva SR aj spolu so zástupcami odborníkov na duševné zdravie vrátane členov našej spoločnosti vo viacerých odborných pracovných skupinách a podskupinách. Vzhľadom k tomu, aby sme umožnili prezentovať svoj názor na reformu každému členovi SPsS, rozhodli sme sa zriadiť túto platformu. Budeme na nej uverejňovať Vaše príspevky k reforme. 

Zástupcovia SPsS, ktorí sú členmi odborných pracovných skupín MZ SR pre reformu psychiatrickej starostlivosti, sa priebežne budú oboznamovať so zverejňovanými materiálmi a zvážia ich implementáciu vo svojej práci na reforme.  

 

Podmienky zverejnenia materiálu:

  • členstvo v SPsS,
  • zaslanie písomnej formy materiálu vo formáte pdf na adresu: vybor.psychiatry@gmail.com,
  • autor zaslaním materiálu automaticky udeľuje súhlas s jeho zverejnením na webovej stránke www.psychiatry.sk v jej verejne prístupnej časti,
  • prezentované názory sú názormi autora zaslaného materiálu a nie sú oficiálnymi názormi SPsS.

Výbor si vyhradzuje právo na rozhodnutie zaslaný materiál na stránke nezverejniť v prípade nesúhlasu viac ako 50% členov výboru a DR s jeho obsahom alebo ak pôjde o hanlivý obsah.

 

Členovia odborných pracovných skupín a podskupín, ktorí spolupracujú s Odborom duševného zdravia MZ SR na reforme psychiatrickej starostlivosti:

Hlavná OPS pre odbor Psychiatria pre dospelých: 

Peter Šomšák, Adela Fiľarská (kontaktná osoba: adela.filarska@health.gov.sk), Marcela Šoltýsová (ODZ MZ SR), Ivan André, Dagmar Breznoščáková, Ján Dúžek, Miroslav Grohol, Ľubomíra Izáková, Katarína Jandová, Dalibor Janoška, Eva Klimová, Mária Králová, Igor Ondrejka, Ľubomír Okruhlica, Daniel Ralaus, Vanda Valkučáková, Barbora Vašečková, Marek Zelman

 

Hlavná OPS pre odbor Pedopsychiatria:

Peter Šomšák, Adela Fiľarská, Marcela Šoltýsová (kontaktná osoba: marcela.soltysova@ health.gov.sk) (ODZ MZ SR), Igor Hrtánek, Zuzana Matzová, Igor Ondrejka, Terézia Rosenbergerová, Ján Šuba, Jana Trebatická

 

OPS pre Štandardné operačné postupy pre odbor Psychiatria pre dospelých: 

Peter Šomšák, Adela Fiľarská, Marcela Šoltýsová (ODZ MZ SR), Boris Bodnár, Dagmar Breznoščáková (kontaktná osoba: dagmar.breznoscakova@upjs.sk), Miroslav Grohol, Anton Heretik jr., Ľubomíra Izáková, Mária Králová, Igor Ondrejka, Ľubomír Okruhlica, Michal Turček, Vanda Valkučáková, Marek Zelman

OPPS pre Štandardné operačné postupy pre odbor Pedopsychiatria: 

v príprave

 

Formujúce sa odborné pracovné podskupiny:

-       OPPS pre Centrá duševného zdravia: kontaktná osoba: Adela Fiľarská (adela.filarska@health.gov.sk)

-       OPPS pre ambulantnú psychiatrickú liečbu: Ján Dúžek (duzek.ambulancia@gmail.com)

-       OPPS pre psychiatrické stacionáre: kontaktná osoba: Daniel Ralaus (ralausdano@hotmail.com)

-       OPPS pre vzdelávanie: kontaktná osoba: Mária Králová (macula.kocuro@gmail.com)

-       OPPS pre forenznú psychiatriu, ochranné liečenia a obmedzovacie prostriedky: kontaktná osoba: Marek Zelman (mzelman@gmail.com)

-       OPPS pre adiktológiu: kontaktná osoba: Miroslav Grohol (miro.grohol@gmail.com)

-       OPPS pre opatrovníctvo/poručníctvo: kontaktná osoba: Lucia Žlnayová (zlnayova@email.cz)

-       OPPS pre sexuológiu: kontaktná osoba: Barbora Vašečková (vaseckova@gmail.com)

-      OPPS pre poruchy príjmu potravy: Peter Šomšák, Marcela Šoltýsová (ODZ), Martina Paulínyová (kontaktná osoba: mpaulinyova@gmail.com), Zuzana Matzová, Zuzana Sekelská, Dana Fuňáková, Petra Belešová, Zuzana Palenčárová, Ivana Kachútová, Zuzana Kuricová, Sylvia Kerstenová

-      OPPS pre poruchy autistického spektra: Peter Šomšák, Marcela Šoltýsová (ODZ), Terézia Rosenbergerová (kontaktná osoba: terezia.rosenbergerova@gmail.com), Ján Šuba, Igor Ondrejka, Igor Hrtánek, Hana Celušáková, Katarína Gromošová, Eva Turáková, Oľga Rajecová

 

Zápisnica zo zasadnutia výboru a DR SPsS č. 1/2021:

Vo vzťahu k spolupráci s ODZ MZ SR výbor SPsS SLS navrhuje:

1. v zmysle Organizačného poriadku MZ SR*, ak má byť SPsS SLS pri realizácii reformy psychiatrickej starostlivosti i starostlivosti o duševné zdravie vzájomne zmysluplne súčinná s ODZ, považuje za nevyhnutné, aby na aktivitách jednotlivých odborných pracovných skupín participovali jej členovia poverení výborom SPsS SLS. Cieľom je, aby mohli poverení členovia SPsS SLS kompetentne prezentovať konsenzuálne odborné stanoviská spoločnosti reprezentujúcej a zastrešujúcej psychiatrov na Slovensku.

2. oboznámenie sa s písomnou formou deklarovanej koncepcie komplexnej reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku z pohľadu ODZ. Cieľom je jej lepšie porozumenie a zníženie miery prípadných nedorozumení pri realizácii jednotlivých čiastkových procesov predmetnej reformy.

* Organizačný poriadok MZ SR v znení neskorších dodatkov s účinnosťou od 15. januára 2021- Oddelenie duševného zdravia bod 3.: „Pri plnení úloh je (ODZ) súčinný so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou, Slovenskou komorou psychológov, Komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím, Komisárom pre deti, odbornou verejnosťou.“

 

Stanovisko k spolupráci SPsS s ODZ MZ SR zo dňa 01.02.2021 (strana 1, strana 2, strana 3)

Témy reformy psychiatrickej starostlivosti v SR zo dňa 01.02.2021

 

Zoznam príspevkov:

MUDr. Tatiana Magová (09/2020): K reforme.

MUDr. Tatiana Magová (09/2020): Tertský model psychiatrickej starostlivosti - komunitná psychiatria.

MUDr. Tatiana Magová (01/2021): K reforme 2.

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie