Cestovný grant

Pravidlá pre udelenie cestovného grantu

Cestovný grant slúži na podporu účasti na kongresoch, konferenciách, seminároch, workshopoch, kurzoch, stážach a iných vzdelávacích akciách, o ktoré žiada člen SPsS SLS individuálne. O ich pridelení z prostriedkov SPsS SLS na to vyčlenených rozhoduje na základe individuálnej žiadosti výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS 2x do roka (napr.: na februárovej a októbrovej schôdzi, prihlášky je preto možné posielať do 31. januára alebo do 30. septembra). Výška cestovného grantu nesmie presiahnuť 75% najnutnejších nákladov (kongresový alebo účastnícky poplatok, ubytovanie po dobu trvania akcie najviac však 5 dní, náklady spojené s prípravou prezentácie - príprava posteru, štatistický výpočet a pod., ekonomické cestovné). Maximálna výška podpory bola stanovená na 1.000 EUR. O udelení cestovného grantu môže požiadať každý člen SPsS SLS raz do roka, pokiaľ ešte nemá uhradenú účasť na vybranú vzdelávaciu akciu. Každá žiadosť bude posudzovaná podľa bodovacieho systému, pri čom základnou podmienkou je minimálne 1 bod získaný podľa formy účasti (pod bodom a):

a) Forma účasti/prezentácie:
Plenárna prednáška, invited speaker                         5 bodov
Predseda sympózia, vedúci workshopu alebo kurzu     4 body
Prednáška                                                              3 body
Poster/výveska                                                        2 body
Účastník workshopu, kurzu seminára, stáže alebo inej vzdelávacej akcie (netýka sa pasívnej účasti na kongresoch a konferenciách)                                   1 bod

b) Predchádzajúci pridelený cestovný grant SPsS SLS v uplynulých 3 rokoch:
Nie                                                                       1 bod

Pridelenie cestovného grantu nie je nárokové, výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS môže rozhodnúť o neudelení žiadnych prostriedkov za posudzované obdobie. Pri rozhodovaní výbor prihliada najmä na charakter akcie. V prípade väčšieho počtu žiadostí možno u všetkých schválených grantov rovnakým pomerom znížiť výšku pridelených prostriedkov. Každú žiadosť osobitne posudzuje grantová komisia.