Sumár pridelených grantov

Pridelené granty:

2022

Cestovný grant pre podujatie "WHO CC for Training and Research in Psychiatry", 25.4. - 29.4.2022, Terst, Taliansko, na podporu rozvoja komunitnej psychiatrickej starostlivosti: MUDr. Vanda Valkučáková, MUDr. Ema Megová, MUDr. Samuel Mandák, v max. výške 800 Eur na osobu (podľa odôvodnených nákladov).
Cestovný grant pre EPA kongres, Budapešť, Maďarsko, 2.-5.4.2022: MUDr. Vanda Valkučáková, vo výške uhradenia cestovných nákladov, nákladov na ubytovanie a registračného poplatku.

2021

Výskumný grant č. 1/2021: "Duševné zdravie vysokoškolských študentov na Slovensku" (Súvislosť symptómov psychopatológie a subjektívne vnímaného zdravia s pandémiou COVID-19, dištančným vzdelávaním, rezilienciou a subjektívne vnímaným stresom u vysokoškolských študentov na Slovensku po období najprísnejšieho lockdownu). Riešitelia: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., MUDr. Natália Kaščáková, PhD., Mgr. Bibiána Jozefiaková, Mgr. Martina Petríková. Schválené finančné prostriedky: 2500 Eur.

2020

Výskumný grant č. 01/2020: "Vplyv sociálnych sietí na depresívne príznaky u mladých dospelých". Riešitelia: MUDr. Adama Nemček, MUDr. Erika Nosianová, MUDr. Ludvik Nábělek, PhD., doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.. Schválené finančné prostriedky: 1300 €.

Výskumný grant č. 02/2020: "Sledovanie vzťahu polymorfizmov niektorých kandidátskych génov (5-HTTLPR, BDNF 6265, BDNF 69, FTOa ich vzájomné prepojenie s depresívnou poruchou". Riešitelia: MUDr. Aneta Bednářová, PhD., RNDr. Viera Habalová, PhD., MUDr. Dominika Jarčušková, PhD. Schválené finančné prostriedky: 2500 Eur.

Výskumný grant č. 03/2020: "Výskyt psychickej traumatizácie u drogovo závislých pacientov." Riešitelia: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., MUDr. Natália Kaščáková, PhD., Mgr. Martina Petríková a Mgr. Bibiána Jozefiaková. Schválené finančné prostriedky: 2500 Eur.

2018

Publikačný grant č. 01/2018:  "Možnosti posudzovania agresivity u pacientov so schizofréniou – porovnanie výstupov vybraných diagnostických metód", riešitelia: MUDr. Sylvia Godinova, MUDr. Mykola Zholob. Ide o ocenenie najlepšieho e-posteru počas XIII. Slovenského psychiatrického zjadzu.

Publikačný grant č. 02/2018: Trustworthiness judgements are associated with interpersonal functioning with schizophrenia, riešitelia: Michal Hajdúk, Dana Krajčovičová, Miroslava Zimányiová, Viera Kořínková, Anton Heretik a Ján Pečeňák, časopis Journal of Experimental Psychopathology. Výbor SPsS SLS schválil pre tento vedecký grant finančné prostriedky vo výške 500 USD.

Cestovný grant č. 01/2018: Zholob M., Zelman M.: Defferences in Psychopharmalogical Medication in the Tretment of Patients with Schizophrenia, Depending on the Presence of Aggressive Behavior (PN Hronovce). Plánovaná prezentácia Kongres EPA 2019, Varšava (Poľsko), 6.-9.4.2019. Výbor SPsS SLS schválil pre tento vedecký grant finančné prostriedky vo výške 500 €.

 

Výskumný grant č. 01/2018: "Paranoja a negatívne symptómy v kontexte každodenného psychosociálneho stresu u pacientov s poruchami schizofrenického spektra - naturalistická ESM štúdia", hlavný riešiteľ doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. Výbor SPsS SLS schválil pre tento vedecký grant finančné prostriedky vo výške 2000 €.

Výskumný grant č. 02/2018: "Genetická variabilita BDNF, psychická reaktivita a pamäť", hlavný riešiteľ MUDr. Zuzana Vančová, PhD. Výbor SPsS SLS schválil pre tento vedecký grant finančné prostriedky vo výške 2500 €.

2017

Výskumný grant č. 01/2017: "Sexuálne nežiaduce účinky antidepresív", hlavný riešiteľ MUDr. Barbora Vašečková. Výbor SPsS SLS schválil pre tento vedecký grant finančné prostriedky vo výške 1000 €.

Výskumný grant č. 02/2017: "Poruchy olfaktorickej identifikácie a hedonickej olfakcie u pacientov so schizofréniou a s Parkinsonovou chorobou", hlavný riešiteľ MUDr. Michal Patarák. Výbor SPsS SLS schválil pre tento vedecký grant finančné prostriedky vo výške 1200 €. 

Výskumný grant č. 03/2017: "Prevencia relapsu závislosti od alkoholu pomocou autoobservácie videozáznamu delíria tremens", hlavný riešiteľ MUDr. Michal Turček, PhD. Výbor SPsS SLS schválil pre tento vedecký grant finančné prostriedky vo výške 800 €. 

2015

Výskumný grant č. 01/2015: projekt „Percepcia a rozpoznávanie tvárových výrazov a ich vzťah k funkčnosti u pacientov so schizofréniou“, hlavný riešiteľ MUDr. Dana Krajčovičová, PhD. Výbor SPsS SLS schválil pre tento vedecký grant finančné prostriedky vo výške 2000 €.

Výskumný grant č. 02/2015: projekt „Atribúcia intencií pohybujúcim sa objektom u pacientov s perzekučnými bludmi“, hlavní riešitelia: doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD. a doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. Výbor SPsS SLS schválil pre tento vedecký grant finančné prostriedky vo výške 2000 €.

2013

Výskumný grant: prof. PhDr. A. Heretik, CSc. Publikácia: A. Heretik: Humor je vážna vec. Psychológia a psychopatológia komiky Trio publishing, .r.o. Bratislava, 2013159s., ISBN 978-80-89552-70-2

2012

Cestovný grant: MUDr. Moťovský Branislav (PK Trenčín)
Cestovný grant: MUDr. Iveta Fiziková, z PN prof.Matulaya v Kreminici
Výskumný grant: MUDr. Igor Riečanský, PhD z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV. Vplyv variability génu NOS1 na senzomotorický gating: implikácie pre patofyziológiu schizofrénie

2011

Cestovný grant: MUDr. Martina Paulíniová (DKP a LFUK Bratislava)
Cestovný grant: MUDr. Andrea Balážová (PO FNsP F.D. Roosevelta, B.Bystrica)
Výskumný grant: Prof. MUDr. Novotný, CSc., prof. PhDr. A. Heretik, CSc: publikácia: V. Novotný, A. Heretik: Extrémna agresia 2. Forenzná psychiatria vraždy. Psychoprof N. Zámky, 2012, 232s, ISBN 978-80-89322-09-1

2010

Výskumný grant: doc.MUDr.E.Kolibáš,Csc: Publikácia: Kolibáš, E.: Príručka klinickej psychiatrie 2. prepracované vydanie. Psychoprof N. Zámky, 2010, 304s ISBN 978-80-89322-05-3

Grant pre mladých psychiatrov: Dr. Čorbová a kol.: Suicidálne predstavy a vybrané psychologické faktory u stredoškolskej mládeže.

2008 neboli žiadosti
2007 neboli žiadosti

2006

Výskumné granty:
MUDr.L.Vavrušová a kol: Efekt polymorfizmu promotóra génu pre spätné vychytávanie sérotonínu (génu 5HTTLPR) na účinnosť liečby pacientov s veľkou depresívnou poruchou na Slovensku
Prof.PhDr.A.Heretik, CSc a spol.: Skríning problémového pitia a závislosti od alkoholu v SR
Prof.MUDr.V.Novotný,CSc a spol: Skríning fajčenia v SR

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie