Výzvy

Výzvy

Vážení členovia SPsS SLS,
žiadame Vás o zaslanie nominácií na ocenenia za rok 2021 (konečný termín pre zaslanie: 31.12.2022):
 
podmienkou nominácií je, že nominovaný je, resp. pri nominácii in memoriam bol, členom SPsS SLS.
 
Cena Slovenskej psychiatrickej spoločnosti: udeľuje sa autorovi alebo členovi autorského kolektívu za medzinárodne, resp. celoslovensky významnú publikáciu s dôležitým prínosom pre odbor psychiatria, resp. príbuzné odbory.
 
Cena profesora Žuchu: udeľuje sa za mimoriadny prínos v odbore psychiatria, príp. príbuznom odbore.
 
Udelenie cien je spojené s finančnou odmenou. 
 
Nominácie zasielajte mailom na adresu vybor.psychiatry@gmail.com. V názve správy uveďte: "ocenenia 2021".
 
Ďakujeme,
 
výbor SPsS SLS