Programové vyhlásenie Výboru

Vážení členovia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti,

dovoľte nám poďakovať sa Vám za mandát, ktorý sme vo voľbách dostali a osloviť Vás s víziami a plánmi, ktoré sme si ako novozvolený výbor predsavzali naplniť v priebehu nasledujúcich 4 rokov.

Potešilo nás, že výsledky volieb do výboru a dozornej rady, ktoré sa konali počas XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu, priniesli do zloženia výboru iba drobné zmeny. Pochopili sme, že naša doterajšia práca je pre členov SPsS hodnotná. Zároveň sme však pocítili veľký záväzok pokračovať v našom úsilí a rozvíjať ďalej aktivity, ktoré sme začali realizovať.

V predchádzajúcom volebnom období sa naše aktivity postupne zintenzívňovali.

Odhodlanie výboru venovať sa vzdelávaniu v psychiatrii sme naplnili organizáciou 3 veľkých kongresov: XII. a XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu, 17. Česko-slovenského psychiatrického zjazdu, ktoré boli podľa Vašich hodnotení nielen príjemnými spoločenskými udalosťami, ale najmä obsahovo bohatými odbornými podujatiami. Pri spoluorganizácii Neuropsychiatrických kongresov, Sexuologických dní, Dobrotkových dní či kongresov Žena a hormóny a pod. sme si zvlášť cenili multidisciplinárnu kooperáciu s inými odbornými spoločnosťami. Upevňuje totiž miesto psychiatrie medzi ostatnými odbormi. Vážime si aj profesionálnu spoluprácu s partnermi týchto podujatí, farmaceutickými spoločnosťami, bez ktorých by ich organizácia nebola možná.

Počas predchádzajúcich rokov sme pokračovali v spolupráci so zahraničnými spoločnosťami ako sú WPA, ktorej budúci prezident po svojom zvolení ako prvú krajinu navštívil práve Slovensko, EPA, UEMS, EFPT, CPT, kde sme sa presadili až do jej výboru. Aktívnejšou sa stala spolupráca s Poľskou psychiatrickou spoločnosťou a Psychiatrickou spoločnosťou ČLS JEP, ktorá nám pomáha svojim príkladom a aktivitami k rozvíjaniu reformy psychiatrickej starostlivosti z dôvodu potreby implementácie systémových zmien v našom odbore.

Iniciatívnejšou sa spoločnosť stala tiež vo vzťahu k vnútroštátnej politike. Členovia výboru sú prizývaní na rokovania s Ministerstvom zdravotníctva. Stáva sa pravidlom, že v minulosti často opomínaná psychiatria je stálym členom týchto rokovaní.

Nejde však o šťastnú náhodu, ale aktívnu mravenčiu prácu, ktorá spočíva vo vyššie opísaných, ale aj na tomto mieste nespomenutých činnostiach SPsS.

Funkčnosť pracovného tímu nespočíva iba na pleciach výboru. Teší nás spolupráca s členmi našej spoločnosti, ktorí nezištne a ochotne poskytujú svoje vedomosti a pomoc pri riešení závažných aktuálnych problémov ako sú napr. E-health, ZZV, minimálna sieť a pod. To, že si ich prácu váži celá spoločnosť sa zrkadlí v skutočnosti, že viacerí z tých najaktívnejších sa stali členmi novozvoleného výboru. Veríme, že kooperácia medzi členmi spoločnosti a výborom bude nielen pokračovať, ale sa ešte intenzívnejšie rozvinie.

Na sklonku predchádzajúceho volebného obdobia sa SPsS rozrástla o novú sekciu – veríme, že aktivity Sexuologickej sekcie SPsS sa zapoja do existujúcej multidisciplinárnej siete a pomôžu dôraznejšie upozorniť kompetentných na potrebu riešenia sexuologickej problematiky. Jedným z našich cieľov je prispieť k opätovnému vzniku špecializačného odboru a zaradeniu sexuológie do curicula vzdelávacích inštitúcií v ich pregraduálnom aj postgraduálnom programe.

Kam teda budú smerovať aktivity SPsS v nasledujúcom období? Samozrejme, budú pokračovať a nadväzovať na tie už začaté. Takto vnímame mandát, ktorý sme vo voľbách dostali. Dnes, na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, si však oveľa intenzívnejšie uvedomujeme, že na ich presadenie potrebujeme byť silnejší a jednotnejší. Dosiahnutie tejto dimenzie je možné iba spoluprácou a vzájomným konsenzom viacerých – členov našej spoločnosti, psychiatrov, pedopsychiatrov, adiktológov, neuropsychiatrov a ďalších spolupracujúcich partnerov ako sú Slovenská lekárska komora, ostatné odborné spoločnosti, atď. Ak sa nám podarí spojiť sily, budeme na ceste za lepšie fungovanie nášho odboru úspešnejšími.

 

Predsedníctvo výboru SPsS

 

V Bratislave, 15. september 2018

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie