Spolupráca s Trimbos Instituut

                       

                                                           Kees Trimbos

 • Kompas EÚ pre činnosť v oblasti duševného zdravia a pohody

 • nezisková organizácia, nadácia, ktorá bola založená podľa holandských právnych predpisov, sídlo má v Utrechte (Holandsko)

 • ide o súčasť medziinštitucionálnej siete spolupráce, ktorú zriadila WHO na podporu svojho programu na šírenie dobrej praxe v oblasti duševného zdravia

 • súčasť CHAFEA - Európska komisia vyzýva všetky členské štáty EÚ - ministerstvá, odborné spoločnosti, pacientské organizácie - k aktivitám, ktoré sa týkajú duševného zdravia a jeho aplikácie vo verejných sférach - Trimbos Instituut pomáha napĺňať tieto výzvy prostredníctvom podpory ich vzájomnej spolupráce, hľadaním možností finančnej podpory

 • bol pomenovaný podľa profesora Keesa Trimbosa (1920-1988) – holandského psychiatra a neurológa, ktorý pôsobil v oblasti preventívnej a sociálnej psychiatrie

 • 90% financovaná z verejných zdrojov, bez daňovej povinnosti

 

úlohy:

 • podporuje program duševného zdravia WHO pri vytváraní a šírení štandardov v oblasti duševného zdravia
 • koordinuje aktivity v oblastiach podpory duševného zdravia, prevencie a sociálneho začlenenia
 • spája organizácie a jednotlivcov na miestnej a celosvetovej úrovni ako prostriedok výmeny poznatkov
 • na vládnej úrovni podporuje reformy v oblasti psychiatrie

 

strategické priority:

 • vývoj, testovanie a implementácia nových prístupov prevencie a liečby a noriem kvality
 • zistenie a monitorovanie problémov v oblasti duševného zdravia, užívania drog a závislostí
 • podpora vzdelávania v oblasti verejného zdravia
 • hodnotenie služieb duševného zdravia

Riaditeľka Department Trimbos International - dr. Ionela Petrea
 
Členka expertnej skupiny Európskej komisie pre mentálne zdravie za SR - MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.

Workshop o duševnom zdraví organizovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v spolupráci s Trimbos Instituut (Ionela Petrea) a SPsS SLS (Dagmar Breznoščáková a Ľubomíra Izáková), Smolenický zámok, Smolenice, 23.11.2017

 
Hlavné témy: 
Reforma v psychiatrii / komunitná psychiatria na Slovensku
Agresívny psychiatrický pacient - možnosti riešenia
 
Podujatia sa zúčastnili:
 • za Trimbos Instituut - Ionela Petrea a Laura Shields - odborníčky na stratégie v oblasti zmien systému o duševné zdravie,
 • za slovenskú stranu: zástupcovia MZ SR, MK SR, MV SR, ÚVZ SR, SPsS SLS, SK SaPA, Ligy za duševné zdravie, ODOS, SOCIA, VÚDPaP.
Program podujatia:
Išlo o vôbec prvý workshop, ktorý na medzinárodnej úrovni spoluorganizovala SPsS SLS spolu zo zástupcom WHO - Trimbos Instituut s témou venovanou duševnému zdraviu. Náplňou programu bolo zoznámenie sa s aktivitami EU Compass a Timbos Instituut, zvýšiť povedomie o hodnote investovania do duševného kapitálu, prijať odporúčania o činnosti a osvedčených postupoch v SR, výmena skúseností ohľadne reformy systému starostlivosti o duševné zdravie so zameraním na komunitnú psychiatriu a psychiatrickú starostlivosť o agresívneho pacienta.
 
Prezentácie:
Trimbos Instituut
A. Bražinová, Liga za duševné zdravie, M. Knut, Liga za duševné zdravie
ODOS
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo vnútra SR
Úrad verejného zdravotníctva SR
Sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Pripravované podujatie: 3. EU Compass Forum a 4. EUCOMS, Luxemburg, 8. – 9. február 2018

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie