Vážení členovia SPsS,

dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o spoluprácu pri prípravách reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. Ak máte záujem aktívne participovať, zašlite nám, prosíme, mailom (vybor.psychiatry@gmail.com) Váš kontakt a tiež bližšie informácie, ktorej oblasti by ste sa chceli bližšie venovať.

Dňa 10. júna 2020 sa uskutočnilo Tele-stretnutie expertov zamerané na reformu starostlivosti o duševné zdravie - pozývame Vás pozrieť si prednášky z podujatia, ktoré sú zverejnené v uzamknutej časti webovej stránky (SPS SLS O nás - Stretnutie expertov - REFORMA). Tiež sa môžete oboznámiť s výstupom zo stretnutia.

Nasledujúce Stretnutie expertov sa uskutoční 9. septembra 2020 v Bratislave (prezenčne aj telekonferenčnou formou), na ktorom sa radi stretneme s tými, ktorí majú záujem sa do reformy zapojiť a naplánujeme si ďalší postup.

Tešíme sa na spoluprácu!

výbor SPsS


Dovoľte nám zdieľať s Vami materiály užitočné k manažmentu pandémie COVID-19:


Psychosociálne intervencie pre zdravotníkov vo fáze 1 a 2 pandémie COVID-19.


Klinický manažment suspektných aj potvrdených prípadov pacientov

s COVID-19 v Slovenskej republike

Informácie pre lekárov (ŠPDTP).

Informácie pre pacientov.

Doplnenie číselníka Zoznamu diagnóz MKCH-10 v súvislosti s COVID-19 


Štandardný operačný postup pre psychiatriu počas pandémie COVID-19 pre ambulantnú starostlivosť - NOVÉ - aktualizované 16.6.2020


Štandardný operačný postup pre psychiatriu počas pandémie COVID-19 pre ústavnú starostlivosť - NOVÉ - aktualizované 16.6.2020 


Klinický protokol indikácií testovania metódou PCR na dôkaz SARS-CoV-2 (verzia 9) - aktualizácia zo dňa 19.5.2020


Psychiatry and COVID-19 pandemic in Slovakia (21.5.2020)

 

 Informácie Psychiatrickej sekcie UEMS k pandémii COVID-19


Žiadosť občianskeho združenia Equita o spoluprácu pri zabezpečovaní psychiatrickej a psychologickej starostlivosti o ľudí bez domova


 

OZNAMY

MZ SR schválilo ďalšie štandardy v psychiatrii - 1. júna 2020

Komplexný manažment pacienta podstupujúceho elektrokonvulzívnu liečbu

Štandardný operačný proces pri nedobrovoľnej hospitalizácii

Závislá porucha osobnosti


Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR dňa 19.5.2020 publikoval diskusnú štúdiu Duševné zdravie a verejné financie.


Vážení členovia SPsS, pozývame Vás na webinár o budúcnosti psychiatrie na Slovensku.

Viac informácií a aj záznam webinára nájdete na: www.eduprofipharm.sk


Ďakujeme spoločnosti Lundbeck Slovensko, generálnemu partnerovi XIV. Slovenského psychiatrického zjazdu, za možnosť stretnúť sa aspoň vo virtuálnom priestore a pozdieľať si skúsenosti a informácie z "korona-situácie" v psychiatrii na Slovensku!

Webinár si môžete pozrieť aj zo záznamu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pripojili, bolo nás spolu viac ako 320! 

Jesenné psychofarmakologické sympózium

8. - 10. október 2020

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

webstránka podujatia

 


 

 

 

VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii

24. - 26. jún 2021

Kino Fontána Piešťany

 Nechodia Vám od nás správy?

Vážení členovia SPsS, prosíme Vás o zaslanie Vašej mailovej adresy na adresu: vybor.psychiatry@gmail.com.

Ďakujeme.


Nezabudnime, že Svetový deň duševného zdravia, 10. október 2019, bol venovaný prevencii samovrážd!

Slovenská psychiatrická spoločnosť organizovala pri tejto príležitosti viacero podporných aktivít, zameraných na edukáciu širokej verejnosti o téme duševného zdravia, psychických porúch, ich prevencie a prevencie samovražedného správania.

Naše aktivity podporili aj spoločnosti: Accelerate, Angelini Pharma, Gedeon Richter, Janssen, Lundbeck, Servier Slovensko, Liga za duševné zdravie a No more stigma - ĎAKUJEME!


Metodický pokyn č. 10/DZPaU/2020/MP- k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý vydala Finančná správa v súvislosti s nov. zákona, ktorý nadobudol účinnosť 1.01.2020. Zásadná zmena sa týka zrážkovej dani u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – nepodnikateľov.


Skrátenie dĺžky špecializačného štúdia
pre psychiatrov a detských psychiatrov

Novinárska cena Slovenskej psychiatrickej spoločnosti za najférovejšie informovanie o samovražednom konaní - vyhlásenie víťaza 10.10.2020. Kritériá hodnotenia Novinárskej ceny SPsS - zasielanie podnetov

Termín ukončenia nominácií -  30.09.2020.

 

Ako vznikala Linka dôvery Nezábudka?


Výstup z konferencie Duševné zdravie a zmysluplný život, 5. - 7.9.2019, Bratislava


Rozhodnutie MZ SR o zrušení indikačných obmedzení pre perorálne atypické antipsychotiká zo dňa 14.08.2019.

Vážení členovia SPsS SLS,

v súlade s platnou legislatívou a GDPR Vás žiadame o aktualizáciu súhlasu so spracovaním osobných údajov, kde Vás prosíme, aby ste v ňom čitateľne doplnili Vaše aktuálne osobné údaje, podpísali ho a podľa možnosti ho obratom zaslali na adresu: SLS, Cukrová 3, 813 21 Bratislava.

Správnosť osobných údajov, ktoré vedieme na Vašej osobnej karte, si môžete skontrolovať na stránke: www.sls.sk/home pod Vašim prihlasovacím heslom, ktorý je Vám zasielaný raz ročne s vyúčtovaním základných členských príspevkov.

Zákon o ochrane osobných údajov je zverejnený aj na webovej stránke SLS (www.sls.sk).

Súhlas, ktorý zašlete SLS slúži aj pre možnosť pokračovať v našej komunikácii v budúcnosti prostredníctvom mailov s cieľom informovať Vás o dianí v spoločnosti, novinkách, atď.

Veríme, že si nájdete chvíľu a vyplníte tento dôležitý dokument.


Žiadosť pre nových členov SPsS

Výbor SPsS žiada nových členov SPsS o zaslanie svojej mailovej adresy na vybor.psychiatry@gmail.com, aby mohla s nimi začať prebiehať elektronická komunikácia. Ďakujeme!


Úhrada členského príspevku

UPOZORNENIE: Vážení členovia SPsS SLS, prosíme o úhradu členského príspevku na rok 2019. Tým členom, ktorí členský príspevok neuhradili nemôžeme ďalej poskytovať výhody vyplývajúce z ich členstva.

V prípade, že Vám nebol doručený šek, informácie o platbe získate na adrese clenska@sls.sk. Ďakujeme!

Výhody členstva nájdete tu.


OZNAM

Výbor SPsS oznamuje pacientskym organizáciám, príp. iným občianskym zruženiam, že pre zintenzívnenie vzájomnej spolupráce, najmä v oblasti rozvoja komunitnej psychiatrie a pripravovanej reformy psychiatrickej starostlivosti, pripravuje prostredníctvom SLS možnosť stať sa pridruženým členom SPsS. V prípade záujmu nás kontaktujte na mailovej adrese: vybor.psychiatry@gmail.com.


Česká a slovenská psychiatrie

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS oznamuje svojim členom, že majú možnosť požiadať o 50% redukciu z predplatného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie (t.j. 260 Kč = 9,60 Eur) v roku 2020.

Objednávky predplatného vybavuje Galén, e-mail: prihonska@galen.cz.

Viac informácií o časopise nájdete na adrese  http://www.cspsychiatr.cz/predplatne.php.

V prípade záväzného záujmu kontaktujte, prosím, redakciu časopisu a uveďte, že ste členom SPsS SLS. SPsS nezabezpečuje kontakt s redakciou časopisu. Potrebné je kontaktovať ju individuálne.


Knižné novinky a odporúčané publikácie

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: PsychofarmakológiaBližšie informácie a možnosť objednania.

A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol.: Klinická psychológia, druhé, prepracované a rozšírené vydanie. Bližšie informácie a možnosť objednania.

Ponuka Vydavateľstva F so zameraním na psychiatriu a psychológiu.

Ponuka Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

J. Breza, M. Bernadič, Ž. Mácová (ed.): História Slovenskej lekárskej spoločnosti (História SPsS SLS, str. 162-171 a Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie, str. 172-174).


Vybrané podujatia

informácie o ďalších podujatiach sú dostupné v časti Psychiatrické akcie

 

posun termínu na 4. - 6.10.2020


 

Psychiatrická společnosť ČLS JEP a Česká psychiatrická společnosť

43. soudne psychiatrická konference

23. - 26.9.2020

Parkhotel Pruhonice, Praha

prihláška 

 

 

 

 

 

 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie