Vážení členovia SPsS,

dovoľte nám zdieľať s Vami materiály užitočné k manažmentu pandémie COVID-19:


Psychosociálne intervencie pre zdravotníkov vo fáze 1 a 2 pandémie COVID-19.


Klinický manažment suspektných aj potvrdených prípadov pacientov

s COVID-19 v Slovenskej republike

Informácie pre lekárov (ŠPDTP).

Informácie pre pacientov.

Doplnenie číselníka Zoznamu diagnóz MKCH-10 v súvislosti s COVID-19

Infografika tímu ŠDTP MZ SR:

10 odporúčaní, keď ste doma

Čo robiť, ak ste chorý

Pomoc sebe a druhým

Osoby s vyšším rizikom ochorenia


Štandardný postup pre poskytovanie psychiatrickej zdravotnej starostlivosti

v ústavných zariadeniach počas pandémie COVID-19 - aktualizované 5.5.2020


Štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti

v psychiatrickej ambulancii pre dospelých počas pandémie COVID-19 - aktualizované 5.5.2020 


Klinický protokol indikácií testovania metódou PCR na dôkaz SARS-CoV-2 (verzia 9) - aktualizácia zo dňa 19.5.2020


Psychiatry and COVID-19 pandemic in Slovakia (21.5.2020)

 

 Informácie Psychiatrickej sekcie UEMS k pandémii COVID-19


Žiadosť občianskeho združenia Equita o spoluprácu pri zabezpečovaní psychiatrickej a psychologickej starostlivosti o ľudí bez domova


OZNAMY


Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR dňa 19.5.2020 publikoval diskusnú štúdiu Duševné zdravie a verejné financie.

SMUTNÁ SPRÁVA

 

S hlbokým pohnutím  Vám oznamujeme, že dňa 7. mája 2020 zomrel MUDr. Ladislav Frankovič, náš dlhoročný kolega a priateľ, s ktorým sme sa pravidelne stretávali najmä na odborných stretnutiach našej sekcie súdnej psychiatrie.

Lacko, budeš nám veľmi chýbať, odborne aj ľudsky. Česť Tvojej pamiatke!

 

Výbor Súdno- psychiatrickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti.

 

 

MUDr. Ladislav Frankovič bol dlhoročným a aktívnym členom Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, zaslúžil sa o rozvoj psychiatrie na Slovensku.

Česť jeho pamiatke!

 

Výbor SPs


    TERMÍN JE ZMENENÝ

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a v súlade s kalendárom plánovaných podujatí sa podujatie skutoční v termíne 22. - 25.9.2021 spoločne s 19. Česko-slovenským psychiatrickým zjazdom a XXIV. kongresom SLS v Hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave.

Ďakujeme za pochopenie.


VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres

23. - 25. apríl 2020

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

webstránka podujatia

VŠIMNITE SI: Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii meníme termín podujatia. O ďalšom postupe Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.


Nechodia Vám od nás správy?

Vážení členovia SPsS, prosíme Vás o zaslanie Vašej mailovej adresy na adresu: vybor.psychiatry@gmail.com.

Ďakujeme.


Nezabudnime, že Svetový deň duševného zdravia, 10. október 2019, bol venovaný prevencii samovrážd!

Slovenská psychiatrická spoločnosť organizovala pri tejto príležitosti viacero podporných aktivít, zameraných na edukáciu širokej verejnosti o téme duševného zdravia, psychických porúch, ich prevencie a prevencie samovražedného správania.

Naše aktivity podporili aj spoločnosti: Accelerate, Angelini Pharma, Gedeon Richter, Janssen, Lundbeck, Servier Slovensko, Liga za duševné zdravie a No more stigma - ĎAKUJEME!


Metodický pokyn č. 10/DZPaU/2020/MP- k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý vydala Finančná správa v súvislosti s nov. zákona, ktorý nadobudol účinnosť 1.01.2020. Zásadná zmena sa týka zrážkovej dani u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – nepodnikateľov.


Skrátenie dĺžky špecializačného štúdia
pre psychiatrov a detských psychiatrov

Novinárska cena Slovenskej psychiatrickej spoločnosti za najférovejšie informovanie o samovražednom konaní - vyhlásenie víťaza 10.10.2020. Kritériá hodnotenia Novinárskej ceny SPsS - zasielanie podnetov

Termín ukončenia nominácií -  30.09.2020.

 

Ako vznikala Linka dôvery Nezábudka?


Výstup z konferencie Duševné zdravie a zmysluplný život, 5. - 7.9.2019, Bratislava


Rozhodnutie MZ SR o zrušení indikačných obmedzení pre perorálne atypické antipsychotiká zo dňa 14.08.2019.

Vážení členovia SPsS SLS,

v súlade s platnou legislatívou a GDPR Vás žiadame o aktualizáciu súhlasu so spracovaním osobných údajov, kde Vás prosíme, aby ste v ňom čitateľne doplnili Vaše aktuálne osobné údaje, podpísali ho a podľa možnosti ho obratom zaslali na adresu: SLS, Cukrová 3, 813 21 Bratislava.

Správnosť osobných údajov, ktoré vedieme na Vašej osobnej karte, si môžete skontrolovať na stránke: www.sls.sk/home pod Vašim prihlasovacím heslom, ktorý je Vám zasielaný raz ročne s vyúčtovaním základných členských príspevkov.

Zákon o ochrane osobných údajov je zverejnený aj na webovej stránke SLS (www.sls.sk).

Súhlas, ktorý zašlete SLS slúži aj pre možnosť pokračovať v našej komunikácii v budúcnosti prostredníctvom mailov s cieľom informovať Vás o dianí v spoločnosti, novinkách, atď.

Veríme, že si nájdete chvíľu a vyplníte tento dôležitý dokument.


Žiadosť pre nových členov SPsS

Výbor SPsS žiada nových členov SPsS o zaslanie svojej mailovej adresy na vybor.psychiatry@gmail.com, aby mohla s nimi začať prebiehať elektronická komunikácia. Ďakujeme!


Úhrada členského príspevku

UPOZORNENIE: Vážení členovia SPsS SLS, prosíme o úhradu členského príspevku na rok 2019. Tým členom, ktorí členský príspevok neuhradili nemôžeme ďalej poskytovať výhody vyplývajúce z ich členstva.

V prípade, že Vám nebol doručený šek, informácie o platbe získate na adrese clenska@sls.sk. Ďakujeme!

Výhody členstva nájdete tu.


OZNAM

Výbor SPsS oznamuje pacientskym organizáciám, príp. iným občianskym zruženiam, že pre zintenzívnenie vzájomnej spolupráce, najmä v oblasti rozvoja komunitnej psychiatrie a pripravovanej reformy psychiatrickej starostlivosti, pripravuje prostredníctvom SLS možnosť stať sa pridruženým členom SPsS. V prípade záujmu nás kontaktujte na mailovej adrese: vybor.psychiatry@gmail.com.


Česká a slovenská psychiatrie

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS oznamuje svojim členom, že majú možnosť požiadať o 50% redukciu z predplatného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie (t.j. 260 Kč = 9,60 Eur) v roku 2020.

Objednávky predplatného vybavuje Galén, e-mail: prihonska@galen.cz.

Viac informácií o časopise nájdete na adrese  http://www.cspsychiatr.cz/predplatne.php.

V prípade záväzného záujmu kontaktujte, prosím, redakciu časopisu a uveďte, že ste členom SPsS SLS. SPsS nezabezpečuje kontakt s redakciou časopisu. Potrebné je kontaktovať ju individuálne.


Knižné novinky a odporúčané publikácie

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: PsychofarmakológiaBližšie informácie a možnosť objednania.

A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol.: Klinická psychológia, druhé, prepracované a rozšírené vydanie. Bližšie informácie a možnosť objednania.

Ponuka Vydavateľstva F so zameraním na psychiatriu a psychológiu.

Ponuka Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

J. Breza, M. Bernadič, Ž. Mácová (ed.): História Slovenskej lekárskej spoločnosti (História SPsS SLS, str. 162-171 a Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie, str. 172-174).


Vybrané podujatia

informácie o ďalších podujatiach sú dostupné v časti Psychiatrické akcie

 

posun termínu na 4. - 6.10.2020


 

       24. - 27. júl 2020

Podujatie sa uskutoční v inom termíne. 

 

 

 

 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie