Vážení členovia SPsS SLS a účastníci XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu!

Registrácia na podujatie je možná už iba na mieste podujatia.

Skrátený program

Program podujatia - FINÁLNA VERZIA

Vzhľadom k veľkému počtu prihlásených príspevkov, organizačný výbor pripravil program podujatia v dvoch až troch paralelných sekciách.

Snažili sme sa ho zostaviť tak, aby sa ich témy a autori neprekrývali. Ak sa nám to nepodarilo, nehľadajte v tom úmysel, naopak, ide o kompromis.

Dovidenia v Žiline, tešíme sa na stretnutie s Vami!

   

Bližšie informácie nájdete po kliknutí na banner:

Podujatie technicko-organizačne zabezpečuje Agentúra KAMI


         Voľby do výboru a dozornej rady SPsS SLS

Vážení členovia SPsS SLS, počas XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu sa uskutočnia jednokolové priame voľby do výboru a dozornej rady SPsS SLS.

Zo skúseností z minulých rokov vieme, že ak voľby prebiehajú počas odborného podujatia, zúčastní sa na nich najviac hlasujúcich členov. Korešpondenčné voľby mávajú oveľa nižšiu účasť. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zrealizovať ich počas zjazdu, ktorý spravidla navštevuje približne 500 účastníkov, z nich väčšina členov našej spoločnosti.

Hlasovať bude možné počas dní 21.-22.6.2018 (do 20:30 hod.).

V súčasnosti sme v uzamknutej časti webovej stránky, ktorá je prístupná iba členom SPsS SLS zverejnili zoznam prihlásených kandidátov a ich profily. V prípade, že medzi kandidátmi nenájdete meno člena SPsS SLS, ktorého máte záujem voliť, bude možné jeho meno dopísať na hlasovací lístok.

Kandidáti vo svojich profiloch odpovedali na otázky:

1.    Čo považujete za prioritné riešiť v oblasti psychiatrie?

2.    Čo z toho považujete za prioritné, aby riešila SPsS SLS?

3.    Na riešení čoho by ste sa chceli podieľať; Akým prínosom bude Vaše pôsobenie pri riešení Vami uvedených priorít?

V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré sa týkajú volieb, nás kontaktujte na mailovej adrese vybor.psychiatry@gmail.com, správu označte OTAZKA K VOLBAM.


Informácia pre partnerov XIII. SPZ


Vážení členovia SPsS SLS,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.05.2018 nadobudol platnosť nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 216/679 z 27. 04. 2016 (GDPR) o ochrane osobných údajov.

V súlade s cit. zákonom a GDPR Vás žiadame o aktualizáciu súhlasu so spracovaním osobných údajov, kde Vás prosíme, aby ste v ňom čitateľne doplnili Vaše aktuálne osobné údaje, podpísali ho a podľa možnosti ho obratom zaslali na adresu: SLS, Cukrová 3, 813 21 Bratislava.

Správnosť osobných údajov, ktoré vedieme na Vašej osobnej karte, si môžete skontrolovať na stránke: www.sls.sk/home pod Vašim prihlasovacím heslom, ktorý je Vám zasielaný raz ročne s vyúčtovaním základných členských príspevkov.

Zákon o ochrane osobných údajov je zverejnený aj na webovej stránke SLS (www.sls.sk).

Za spoluprácu ďakujeme.

S pozdravom,

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA

prezident SLS

Súhlas, ktorý zašlete SLS slúži aj pre možnosť pokračovať v našej komunikácii v budúcnosti prostredníctvom mailov s cieľom informovať Vás o dianí v spoločnosti, novinkách, atď.

Veríme, že si nájdete chvíľu a vyplníte tento dôležitý dokument.


Úhrada členského príspevku za rok 2018

Podľa informácií, ktoré nám poskytla SLS, máme v roku 2018 evidovaných až 154 neplatičov. Členom SPsS SLS, ktorí nemajú uhradený členský príspevok nemôžeme ďalej poskytovať výhody vyplývajúce z ich členstva.

Ak ste svoj členský príspevok doteraz neuhradili, prosíme, aby ste zrealizovali platbu, poslali nám túto informáciu a potvrdenie o zrealizovanej platbe na vybor.psychiatry@gmail.com. Ďakujeme!

Výhody členstva nájdete tu.


Vznik Sexuologickej sekcie SPsS SLS

Vážení členovia SPsS SLS, Prezídium SLS na svojom zasadnutí dňa 29.05.2018 schválilo žiadosť Slovenskej psychiatrickej spoločnosti o vytvorenie Sexuologickej sekcie.

Prosíme členov SPsS SLS, ktorí deklarovali záujem o členstvo v tejto novej sekcii, alebo majú záujem sa stať jej členmi, aby zaslali Členskej evidencii SLS žiadosť o rozšírenie členstva (tlačivá sú dostupné na webovej stránke SLS – www.sls.sk).

Nečlenovia SPsS SLS, ktorí si želajú stať sa členmi tejto Sekcie, musia najskôr vyplniť prihlášku za riadneho člena, v ktorej uvedú aj členstvo v Sexuologickej sekcii (tlačivá sú dostupné na webovej stránke SLS – www.sls.sk).

Vyplnené žiadosti je potrebné zaslať na ďalšie spracovanie SLS (clenska@sls.sk).

Ďakujeme,

MUDr. Ivan André, PhD., predseda prípravného výboru
MUDr. ĽUbomíra Izáková, prezident SPsS SLS

Dovoľte nám informovať Vás o dôležitých zmenách zákona o dani z príjmov, ktoré sa týkajú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov zdravotnej starostlivosti. Informácia na stiahnutie.


Vážení členovia SPsS SLS, prosíme Vás o vyplnenie krátkeho a nenáročného dotazníka:

Dotazník monitorujúci užívanie psychostimulancií vrátane psychostimulačných liekov u lekárov rôznych odborov na Slovensku.

Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie je dobrovoľné.

Ďakujeme za spoluprácu!


Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS oznamuje svojim členom, že majú možnosť požiadať o 50% redukciu z predplatného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie (t.j. 260 Kč = 9,60 Eur) aj v roku 2018.

Viac informácií o časopise nájdete na adrese  http://www.cspsychiatr.cz/predplatne.php.

V prípade záväzného záujmu kontaktujte, prosím, redakciu časopisu a uveďte, že ste členom SPsS SLS. SPsS nezabezpečuje kontakt s redakciou časopisu. Potrebné je kontaktovať ju individuálne.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére podujatia!

Bližšie informácie o podujatí

Zborník abstraktov

Podujatie technicko-organizačne zabezpečila spoločnosť Berlina.

 


Knižné novinky

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: Psychofarmakológia.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol.: Klinická psychológia, druhé, prepracované a rozšírené vydanie.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

Ponuka Vydavateľstva F so zameraním na psychiatriu a psychológiu.


Pozrite si ponuku Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

 

Vybrané podujatia

Deadline 30. apríl 2016!

 


EPA 2018 Summer School
“ABCs of Psychotherapy”
6-9 September 2018
Strasbourg (FRANCE)

 
 

 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie