Vážení členovia SPsS SLS a účastníci XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu!

Ďakujeme za Vašu účasť.

Zborník abstraktov

Podujatie technicko-organizačne zabezpečila Agentúra KAMI

Fotografie z podujatia

   


Vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vám oznámiť smutnú správu, vo veku 93 rokov zomrel 15. septembra 2018 významný slovenský fyziológ a psychiater prof. MUDr. Vladislav Zikmund, DrSc.

Česť jeho pamiatke!

výbor SPsS SLS


Výsledky volieb do výboru a dozornej rady SPsS SLS (2018-2022)


SPsS SLS Vás pozýva:

kliknutím na obrázok sa Vám otvorí webová stránka podujatia

NOVINKA - na stránke podujatia bol zverejnený program a tiež počet pridelených kreditov ARS CME

 


Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS

Vás pozýva na podujatie: 

13. slovenská a 57. česko-slovenská AT konferencia

 28.9. – 30.9.2018, Bardejovské kúpele

Hlavná téma: Tradícia a inovácia v domácej adiktológii

 

Dôležité termíny:

  • 31. 8. 2018 – konečný termín pre nahlásenie aktívnej účasti a nahratia abstraktov
  • 15. 9. 2018 – konečný termín pre nahlásenie pasívnej účasti a zaplatenie registračného poplatku prevodom

Pozvánka

Registračný formulár

Program - NOVÉ

Pokyny k voľbám do výboru a dozornej rady Sekcie drogových závislostí, ktoré sa budú konať počas podujatia


Po kliknutí na banner sa Vám otvorí bulletin s programom.


Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave a No more stigma, n. o. na POHODE

V dňoch 5.-7.7.2018 sa v Trenčíne uskutočnil najväčší slovenský hudobný festival Pohoda, na ktorom mala svoje zastúpenie aj Slovenská psychiatrická spoločnosť a to konkrétne Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave v spolupráci s No more stigma, n.o. Počas celého festivalu boli prítomní psychiatri a psychológovia z rôznych kútov Slovenska, ktorým organizátori vytvorili špeciálny priestor pod názvom "Stanica duševnej pohody", kde mohli poskytovať návštevníkom odborné rady a usmernenia týkajúce sa duševného zdravia. Takisto počas festivalu organizácia No more stigma, ktorú podporuje aj Liga za duševné zdravie, zorganizovala 3 besedy ohľadom závažných tém týkajúcich sa duševného zdravia, ktoré zaznamenali hojnú účasť. Na základe pozitívnej odozvy od návštevníkov sa organizátori festivalu rozhodli pozvať No more stigma, n.o. a zástupcov Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave aj na budúci rok, takže už teraz prijmite naše pozvanie do "Stanice duševnej pohody" na festivale Pohoda 2019, ktorý sa uskutoční 11.-13.7.2019 na letisku v Trenčíne.


Vážení členovia SPsS SLS,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.05.2018 nadobudol platnosť nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 216/679 z 27. 04. 2016 (GDPR) o ochrane osobných údajov.

V súlade s cit. zákonom a GDPR Vás žiadame o aktualizáciu súhlasu so spracovaním osobných údajov, kde Vás prosíme, aby ste v ňom čitateľne doplnili Vaše aktuálne osobné údaje, podpísali ho a podľa možnosti ho obratom zaslali na adresu: SLS, Cukrová 3, 813 21 Bratislava.

Správnosť osobných údajov, ktoré vedieme na Vašej osobnej karte, si môžete skontrolovať na stránke: www.sls.sk/home pod Vašim prihlasovacím heslom, ktorý je Vám zasielaný raz ročne s vyúčtovaním základných členských príspevkov.

Zákon o ochrane osobných údajov je zverejnený aj na webovej stránke SLS (www.sls.sk).

Za spoluprácu ďakujeme.

S pozdravom,

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA

prezident SLS

Súhlas, ktorý zašlete SLS slúži aj pre možnosť pokračovať v našej komunikácii v budúcnosti prostredníctvom mailov s cieľom informovať Vás o dianí v spoločnosti, novinkách, atď.

Veríme, že si nájdete chvíľu a vyplníte tento dôležitý dokument.


Úhrada členského príspevku za rok 2018

Podľa informácií, ktoré nám poskytla SLS, máme v roku 2018 evidovaných až 154 neplatičov. Členom SPsS SLS, ktorí nemajú uhradený členský príspevok nemôžeme ďalej poskytovať výhody vyplývajúce z ich členstva.

Ak ste svoj členský príspevok doteraz neuhradili, prosíme, aby ste zrealizovali platbu (viac informácií získate na adrese clenska@sls.sk), poslali nám túto informáciu a potvrdenie o zrealizovanej platbe na vybor.psychiatry@gmail.com. Ďakujeme!

Výhody členstva nájdete tu.


Rozšírenie / ukončenie členstva v SPsS SLS a jej Sekciách

V prípade záujmu stať sa členom SPsS SLS alebo jej Sekcie, resp. toto členstvo ukončiť, zašlite Členskej evidencii SLS žiadosť o rozšírenie / ukončenie členstva (tlačivá sú dostupné na webovej stránke SLS – www.sls.sk).

Vyplnené žiadosti je potrebné zaslať na ďalšie spracovanie SLS (clenska@sls.sk).

Ďakujeme.


Dovoľte nám informovať Vás o dôležitých zmenách zákona o dani z príjmov, ktoré sa týkajú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov zdravotnej starostlivosti. Informácia na stiahnutie.


Vážení členovia SPsS SLS, prosíme Vás o vyplnenie krátkeho a nenáročného dotazníka:

Dotazník zameraný na hodnotenie vlastností psychoaktívnych látok.

Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie je dobrovoľné.

Ďakujeme za spoluprácu!


Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS oznamuje svojim členom, že majú možnosť požiadať o 50% redukciu z predplatného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie (t.j. 260 Kč = 9,60 Eur) aj v roku 2018 a 2019.

Objednávky predplatného vybavuje Galén, e-mail: prihonska@galen.cz.

Viac informácií o časopise nájdete na adrese  http://www.cspsychiatr.cz/predplatne.php.

V prípade záväzného záujmu kontaktujte, prosím, redakciu časopisu a uveďte, že ste členom SPsS SLS. SPsS nezabezpečuje kontakt s redakciou časopisu. Potrebné je kontaktovať ju individuálne.Knižné novinky

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: Psychofarmakológia.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

A. Heretik, A. Heretik, jr. a kol.: Klinická psychológia, druhé, prepracované a rozšírené vydanie.

Bližšie informácie a možnosť objednania si publikácie nájdete tu.

Ponuka Vydavateľstva F so zameraním na psychiatriu a psychológiu.


Pozrite si ponuku Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

Vybrané podujatia

Deadline 30. apríl 2016!

Sekcia biologickej psychiatrie SPsS SLS ponúka pre aktívnych účastníkov podujatia cestovný grant - žiadosť, prosíme, zašlite na mailovú adresu: vybor.psychiatry@gmail.com
 
 
Konečný termín na prihlásenie: 1. október 2018

 
 

 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie