Programové vyhlásenie Výboru 2022 – 2026

Vážení členovia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, milé kolegyne a kolegovia!
Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili vo voľbách počas XV. Slovenského psychiatrického zjazdu!

V nadchádzajúcom štvorročnom období nás bude Vaša voľba zaväzovať k aktívnemu a neutíchajúcemu úsiliu za psychiatriu, psychiatrov a všetkých psychiatrických pacientov na Slovensku. Mandát od Vás si ctíme a budeme sa snažiť o otvorené, transparentné a iniciatívne podporovanie a presadzovanie psychiatrickej odbornosti vo verejnom diskurze, v snahách o destigmatizáciu a dediskrimináciu ľudí s psychickými poruchami, pri organizovaní odborných podujatí a pri uskutočňovaní reformy psychiatrickej starostlivosti podľa už vytýčených princípov tak, aby sme už mohli vidieť rásť jej prvé plody.

Považujeme za veľmi dôležité nadviazať na prácu predchádzajúceho výboru, na to, čo sa už urobilo, aby sme nestratili vodiacu lištu a  mohli byť v našej práci užitoční tam, kde to bude potrebné a žiaduce. Cítime, že naše úsilie bude mať väčšiu tvorivosť, kvalitu, razanciu a dosah, ak do neho bude zaangažovaných čo najviac z Vás, členov Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, ak budeme kráčať svorne a vo vzájomnej spolupráci, vedomí si svojich zámerov a súčasnej krízovej situácie v zdravotníctve, ktorú musíme byť odhodlaní prekonať. Chceme podporovať aj smelšie vízie psychiatrie, avšak so zreteľom na ich aplikovateľnosť. Pre väčšiu silu a profesionalitu budeme pokračovať v rozvíjaní interdisciplinarity, základných humanistických hodnôt, holistického chápania každej ľudskej bytosti a v upevňovaní pozície našej Spoločnosti v domácom aj medzinárodnom odbornom priestore.

Výbor a dozorná rada SPsS
V Bratislave, 21. augusta 2022