O nás

Milí členovia,

Slovenská psychiatrická spoločnosť ako organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti je občianskym združením, ktoré je v prvom rade dobrovoľnou a politicky nezávislou organizáciou, združujúcou medicínskych odborníkov z najmä radov psychiatrov a príbuzných odborov.

V súčasnosti združuje skoro 600 členov a tvorí ju 11 odborných sekcií.

Ide o veľkú členskú základňu a my v prvom rade chceme, aby sa každý jednotlivý člen vďaka svojmu členstvu v SPsS cítil na poli psychiatrie sebaistejšie a bezpečnejšie. Domnievame sa, že tento stav je možné dosiahnuť najmä vzdelávaním a spoluprácou, ktorých základom je vzájomná informovanosť.

Z tohto dôvodu Vám na našej webovej stránke prinášame najnovšie aktuality z nášho odboru a v jej časti, ktorá je prístupná iba členom spoločnosti, dávame priestor prejaviť svoj názor, diskutovať a vyjadriť sa k riešeným otázkam. Uvedomujeme si totiž, že najvyšším orgánom SPsS nie je jej výbor, ale zhromaždenie členov - názor každého člena je dôležitý a môže byť pri riešení aktivít SPsS kľúčový. Prosíme Vás preto o konštruktívnu a aktívnu spoluprácu.

Všetky aktivity a plány je jednoduchšie realizovať na báze dôvery, slušnosti a otvoreného dialógu, ktoré vnímame ako platformu pre našu prácu.

Predsedníctvo Výboru SPsS SLS