Stanoviská

Žiadosť o urgentné riešenie situácie v detskej psychiatrii na MZ SR


Vyhlásenie Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti po zrušení Štandardného postupu pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom


Návrh na zmenu vyhlášky 9/2009 vykonávajúcej zákon o cestnej premávke


Stanovisko Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti k navrhovaným zmenám v Trestnom zákone s ohľadom na skrátenie premlčacích lehôt pri násilných trestných činoch a k spôsobu verejnej komunikácie voči ich obetiam


Otázky na výstupy pracovnej skupiny k obmedzovacím prostriedkom a ich alternatívam


Námietka k novým revíznym pravidlám Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Odpoveď VšZP 


Komentár prezidenta SPsS SLS k štatistikám psychiatrickej starostlivosti za rok 2022


Vyhlásenie Výboru a Dozornej rady SPsS SLS k nadchádzajúcim parlamentným voľbám 2023


List adresovaný na MV SR vo veci zmeny pohlavia na matrike dospelým osobám s transsexualizmom


Žiadosti o upravenie dodatkov k zmluvám zdravotných poisťovní s jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti ohľadne psychiatrických stacionárov:

Žiadosťodpoveď a prešetrenie ÚDZS poisťovne UNION
Žiadosť , odpoveď a prešetrenie ÚDZS poisťovne Dôvera
Žiadosť a prešetrenie ÚDZS poisťovne VšZP


Podpora návrhu hlavného odborníka MZ SR pre odbor medicína drogových závislostí na legislatívnu úpravu týkajúcu sa realizácie protialkoholických a protitoxikomanických ochranných liečení nariadených ústavnou formou - odpoveď


Vyhlásenie k poslaneckému návrhu na doplnenie zákona o rodnom čísle


Kritické stanovisko k zákonu 495/2022 Z.z. účinného od 1. marca 2023
Odpoveď MZ SR na kritické stanovisko SPsS k zákonu 495/2022 Z.z.


Stanovisko k problémom generovaným novými právami pacientov podľa §11a zákona 495/2022 Z.z. schváleného v decembri 2022

Odpoveď MZ SR - Ing. Peter Čvapek, MBA, MPH


Stanovisko k novým podmienkam úhrady zdravotnej starostlivosti v stacionároch


Žiadosť o zrušenie indikačného obmedzenia pre liečbu lurazidónom z verejného zdravotného poistenia


Podporné stanovisko k zrušeniu obmedzenia v liečbe hepatitídy C


Vyhlásenie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS k tragickej streľbe na Zámockej ulici v Bratislave a nenávistným prejavom voči LGBTIQ+ komunite, 17.10.2022


Stanovisko Výboru SPsS SLS k celospoločenským problémom súvisiacim s alkoholom, 15.10.2022


Stanovisko hlavného odborníka MZ SR pre psychiatriu a Výboru SPsS SLS k manažmentu depresívnej poruchy rezistentnej na liečbu


Odborný pohľad na prístup väznených osôb k pornografickým materiálom, 1.9.2022


Odporučenie vykazovania základných výkonov v ambulantnej psychiatrickej starostlivosti o dospelých pacientov, 19.6.2022


Stanovisko Stanovisko Slovenskej psychiatrickej spoločnosti k Odbornému usmerneniu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby (Vestník MZ SR, čiastka 18-20, ročník 70, dňa 6.4.2022)


Otvorený list zástupcom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci poskytovania zdravotnej starostlivosti transrodovým osobám zo dňa 31.3.2021


Nesúhlasné stanovisko výboru SPsS k vypusteniu návrhu na zriadenie CPČ Špecifické psychoterapeutické intervencie z návrhu Nariadenia vlády SR, 17.2.2022.


Výzva výboru SS FBLR k "Long Covid" zo dňa 19.1.2022


Diskusná štúdia Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR (5/2021): Duševné zdravie a verejné financie


Zrušená dispenzarizácia pacientov s duševnými poruchami: povinnosť dispenzarizácie bola zrušená vyhláškou MZ SR 62/2021 Z. z. s účinnosťou od 15.02.2021, ktorou sa zmenila vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 127/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu.


Stanovisko výboru a dozornej rady SPsS k problematike konverznej terapie


Rozhodnutie MZ SR o rozsahu a podmienkach úhrady liekov na základe verejného zdravotného poistenia vo veci indikačných obmedzení antidepresív (14.7.2020).


Rozhodnutie MZ SR o rozsahu a podmienkach úhrady liekov na základe verejného zdravotného poistenia vo veci indikačných obmedzení pre perorálne atypické antipsychotiká (14.8.2019).


Stanovisko Etickej komisie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS k premietaniu filmu „Kto je ďalší“ maloletým divákom.


Stanovisko SPsS k Odbornému usmerneniu MZ SR na zjednotenie medicínskych postupov pri vydávaní lekárskeho posudku pri zmene pohlavia (22.01.2020).


Žiadosť o stanovisko k výkladu znenia indikačných obmedzení použitia atypických dlhodobo účinkujúcich injekčných preparátov v psychofarmakoterapeutickej praxi v SR

Stanovisko MZ SR k výkladu znenia indikačných obmedzení použitia atypických dlhodobo účinkujúcich injekčných preparátov v psychofarmakoterapeutickej praxi v SR (19.3.2019).

Pozn.: MZ SR písomne potvrdilo, že stanovisko, ktoré vydali, sa týka všetkých atypických dlhodobo účinkujúcich injekčných preparátov v psychofarmakoterapeutickej praxi, t. j. Risperdal Consta, Xeplion, ZypAdhera a Abilify Maintena.


Stanovisko krajského odborníka MZ SR pre pedopsychiatriu MUDr. Jána Šubu k aktuálnej situácii v pedopsychiatrii


Výstup z Konferencie Duševné zdravie a zmyslupný život, 5. -.7.9.2019, Bratislava


Domáca návštevná služba u psychiatrických pacientov - žiadosť SPsS, odpoveď MZ SR


Komentár SPsS SLS k aktualizácii Národného programu duševného zdravia

 

 

 

 


Nesúhlasné stanovisko SPsS SLS k Povinnosti prehliadky mŕtvych tiel pre ambulantných špecialistov - aktuálne: Dňa 13.03.2018 parlament opätovne schválil novelu zákona o radiačnej ochrane, ktorá novelizuje aj zákonnú povinnosť prehliadania mŕtvych. Prezident SR ju však opätovne nepodpísal pre pochybnosti o súlade s Ústavou SR.

 

 

 

 


Stanovisko výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS k návrhu o redukcii výšky úhrad pre viaceré psychofarmaká


Stanovisko hlavného odborníka MZ SR pre psychiatriu k veci určovania potrebnej dĺžky vychádzok u pacientov s epizódami depresie počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti - 15.11.2019

Stanovisko Sociálnej poisťovne k zrušeniu celodenných vychádzok u dočasne práceneschopných pacientov trpiacich depresívnymi poruchami - 13.4.2018

Stanovisko Výboru SPsS SLS k riešeniu fenoménu agresivity v psychiatrických zariadeniach 


Stanovisko Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS k umiestneniu akútnych lôžok psychiatrickej starostlivosti vo všeobecných nemocniciach.

 


Stanovisko Výboru SPsS SLS k zabezpečeniu hospitalizácie páchateľa trestného činu, ktorého pobyt na slobode je znalcami hodnotený ako z psychiatrického hľadiska nebezpečný (t. j. spáchal trestný čin pod vplyvom duševnej poruchy).


 

Informácia Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti pre pacientov o antidepresívach


Postup pri schvaľovaní žiadosti o garanciu SPsS SLS pre odborné podujatie


Stanovisko Výboru PS SLS k otázkam týkajúcich sa ambulantnej psychiatrickej praxe


Stanovisko Výboru SPsS SLS k zrušeniu vyšetrenia duševného stavu 2 znalcami


Stanovisko výboru SPsS SLS k zmenám zoznamu prioritných chorôb


List od generálneho riaditeľa poisťovne Dôvera (strana1, strana2)


METODICKÝ LIST RACIONÁLNEJ FARMAKOTERAPIE - Racionálna liečba antipsychotikami


METODICKÝ LIST RACIONÁLNEJ FARMAKOTERAPIE - Racionálna liečba depresie


Stanovisko SPsS SLS k Oznamu č. 3 MZ SR o plánovanom prehodnotení úhrad za ŠDL v skupine antidepresív publikovanom na webovej stránke MZ SR, 8.10.2010


Manažment vodičov, ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky


Stanovisko SPsS SLS k prípadu Hedvigy Žákovej Malinovej


Výzva Ministerstvu zdravotníctva k redukcii psychiatrických lôžok - list MZ SR (strana1, strana2)


Reakcia Výboru SPsS SLS na rozhodnutie kategorizačnej komisie o zmene režimu preskripcie depotných antipsychotík - list MZ SR