Výbor SPsS SLS na obdobie 2022 - 2026

PREZIDENT

MUDr. Michal Patarák, PhD. (e‑mail: patarakmichal@gmail.com)
II. psychiatrická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, tel: +421 48 433 5821

VICEPREZIDENT

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA (e‑mail: jozef.dragasek@gmail.com)
I. psychiatrická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ, Tr. SNP 1, 040 11 Košice

VEDECKÝ SEKRETÁR

MUDr. Vanda Valkučáková (e‑mail: vanda.valkucakova@gmail.com)
Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

ČLENOVIA

MUDr. Boris Bodnár, MBA (e‑mail: bodnarb@centrum.sk)
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice, Skladná 2, 040 01 Košice

Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

MUDr. Igor Riečanský, PhD. (e‑mail: igor.riecansky@savba.sk)
Centrum experimentálnej medicíny SAV, Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava

MUDr. Martin Vančo (e‑mail: martinj.vanco@gmail.com)
Psychiatrická klinika SZU a UN Bratislava, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 821 01 Bratislava

MUDr. Ing. Eva Katrlíková (e‑mail: katrlikova@yahoo.com)
Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), Limbová 1, 833 40 Bratislava

MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD. (e-mail: dbreznoscakova@gmail.com)
Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  Trieda SNP 1, 040 11 Košice


DOZORNÁ RADA

PREDSEDA

MUDr. Barbora Vašečková, PhD. (e‑mail: vaseckova@gmail.com)
Psychiatrická klinika SZU a UN Bratislava, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 821 01 Bratislava

ČLENOVIA

MUDr. Matúš Virčík (e‑mail: vircikmatus@gmail.com)
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., Andreja Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce

MUDr. Veronika Režnáková (e‑mail: veronika.reznakova@gmail.com)
Psychiatrická ambulancia, Centrum MEMORY, n.o., Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava


Zároveň pre možnosť priamej komunikácie s Výborom SPsS SLS máte k dispozícii mail: vybor.psychiatry@gmail.com


 Prezidenti Výboru SPsS SLS:

2015 – 2022     doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. 

2014 – 2015     MUDr. Marek Zelman

2007 – 2014 MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.

2002 – 2007 doc. MUDr. Alojz Rakús