Ocenenia SPsS SLS

Pocty a ocenenia udelené SPsS SLS od roku 1969

 

Štatút udeľovania pôct a cien SPsS SLS zo dňa 09.11.2017 - Cena Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a Cena profesora Ivana Žuchu.

Podmienky pre udelenie cien (schválené výborom SPsS dňa 18.12.2019):

Cena Slovenskej psychiatrickej spoločnosti

  • udeľuje sa na základe rozhodnutia výboru SPsS členovi SPsS, ktorý je autorom alebo členom autorského kolektívu za medzinárodne, resp. celoslovensky významnú publikáciu s dôležitým prínosom pre odbor psychiatria, resp. príbuzné odbory, ktorá bola vydaná v predchádzajúcom kalendárnom roku.
  • doplňujúce podmienky:
    • práca in extenso publikovaná v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo  SCOPUS - hodnotí sa výška IF časopisu, podiel autora na práci( prvý autor, korešpondujúci autor, % podiel na práci autora podľa Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti), typ príspevku (originálny článok, prehľadová práca).
    • monografia, učebnica, skriptá - hodnotí sa počet editorov, vydavateľstvo (domáce, zahraničné), rozsah autorských hárkov

Cena profesora Žuchu sa udeľuje na základe rozhodnutia výboru SPsS členovi SPsS za mimoriadny prínos v odbore psychiatria, príp. príbuznom odbore.

Nominácie na obidve ceny vyhlasuje výbor SPsS vždy v januári príslušného kalendárneho roku  za predchádzajúci kalendárny rok spolu s výškou prislúchajúcej finančnej odmeny. Podmienky nominácie budú zverejnené na webovej stránke www.psychiatry.sk. Výška prípadnej finančnej odmeny prislúchajúcej ocenenému bude každoročne aktualizovaná podľa finančných možností SPsS. Návrhy môžu predkladať členovia organizačnej zložky alebo výbor SPsS. Predložené návrhy vyhodnotí zvolená trojčlenná komisia pre pocty a ceny (v zložení prezidentka SPsS MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., členka výboru SPsS MUDr. Lívia Vavrušová, PhD. a predsedníčka dozornej rady výboru SPsS MUDr. Veronika Režnáková)  a svoje hodnotenie predloží výboru SPsS na poslednom riadnom zasadnutí výboru v roku, v ktorom bola cena vyhlásená. Návrh, vyhlásený za víťazný, musí byť komisiou takto hodnotený jednomyseľne. Ak bude niektorý  z členov komisie pre ceny zároveň nominovaný na niektorú z cien, výbor rozhodne o jeho náhradníkovi. Víťazný návrh schvaľuje výbor SPsS, ktorý si zároveň vyhradzuje právo v danom roku cenu neudeliť. Udelené ceny sa slávnostne odovzdávajú s diplomom na podujatí organizovanom SPsS.


Cena profesora Žuchu za rok 2021

MUDr. Lívia Vavrušová, PhD., past prezidetka SPsS


Guothova cena SLS za rok 2021

MUDr. Matúš Virčík, PN Michalovce, MUDr. Miroslava Palušná, PN FNsP Prešov: za významný prínos pre psychiatriu v oblasti destigmatizácie, zakladatelia No more stigma.


Aktuálne ocenenia schválené a udelené SPsS SLS v roku 2017


Na 3. Konferencii biologickej psychiatrie, Piešťany 2011 boli udelené ceny za pôvodné publikované práce za rok 2010: 

Cena Karola Matulaya

Riečanský, I. a kol.: Aberrant EEG responses to gamma-frequency visual stimulation in schizophrenia. Schizophrenia Research, 2010, vol. 124, no. 1-3. p. 101,-109

Cena Eugena Guensbergera

Heretik, A.: Forenzná psychológia. Eurokódex 2010, s. 544.


Na IX. Slovenskom psychiatrickom zjazde, Levoča 2010 bola udelená cena za pôvodnú prácu za rok 2009:

Cena Eugena Guensbergera

V. Novotný (editor) a spol. Kapitoly z psychopatológie 2, XII. Guensbergerov deň a iné. Folia psychopatologica Psychoprof s.r.o. Nové Zámky 2009, 92s.


Na XIV. Českom a slovenskom psychiatrickom zjazde,  december 2009, Tále, boli udelené ceny za pôvodné publikované práce za rok 2007:

Cena Karola Matulaya

E. Kolibáš, V. Novotný: Alkohol, drogy a závislosti. Psychické poruchy spojené s užívaním návykových látok. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava, 2007, 260s.

Cena Eugena Guensbergera

Heretik, A., Heretik, A. (eds): Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof, 2007, 815 s.

Cena SLS

Forgáčová, Ľ.: Ochrana a podpora duševného zdravia. Prevencia duševných ochorení. Učebný text. Vyd. Slov. zdrav. univerzita v Bratislave, 2007, 184s.


Na VIII. Slovenskom psychiatrickom zjazde v Trnave (jún 2008) boli udelené ceny za pôvodné publikované práce za rok 2005 a 2006:

Cena prof. Ernesta Guensbergera

Novotný V., Heretik A. sr., Heretik A. jr., Pečeňák J., Ritomský A.: EPIA – Epidemiológia vybraných úzkostných porúch na Slovensku.

Cena prof. Karola Matulaya

Novotný V., Kolibáš E.: Zmeny EEG aktivity pri liečbe klozapínom.