Ocenenia SPsS SLS

Cena Slovenskej psychiatrickej spoločnosti

Cenu udeľuje výbor SPsS SLS za významnú publikáciu v odbore psychiatria alebo príbuzných odboroch. Nominované môžu byť práce publikované in extenso v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus (posudzuje sa o.i. ranking časopisu, postavenie autora v autorskom kolektíve, typ príspevku), monografie, učebnice, skriptá (posudzuje sa o.i počet autorov/editorov, vydavateľstvo, rozsah).

Cena profesora Ivana Žuchu

Cena profesora Žuchu sa udeľuje na základe rozhodnutia výboru SPsS členovi SPsS za mimoriadny prínos v odbore psychiatria, príp. príbuznom odbore.

Pocty a ocenenia udelené SPsS SLS

Štatút udeľovania pôct a cien SPsS SLS zo dňa 09.11.2017 - Cena Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a Cena profesora Ivana Žuchu.