Granty a ceny

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS vypisuje pre svojich členov 3 druhy grantov:

 

 1. 1. Cestovný grant s maximom 1.000 €
 2. 2. Grant na výskumný projekt/vedeckú, odbornú publikáciu
      pre členov SPsS SLS (hlavný riešiteľ) s maximom 5.000 €

 3. Podmienky pridelenia výskumného/publikačného grantu
  Cestovný grant
  Prihláška o cestovný grant (.doc dokument)

 

 1. 3. Cestovné granty pre podporu reformy

Úlohou cestovného grantu je podpora získania know-how o starostlivosti o pacientov s duševnými poruchami a zdieľanie dobrej praxe, v krajinách, ktoré majú zavedenú reformu psychiatrickej starostlivosti (komunitná psychiatria, práca multidisciplinárnych tímov).

Aktivita bude prebiehať v krajinách prostredníctvom krátkych stážových pobytov. Dĺžka stážového pobytu – podľa dohody s partnerskou inštitúciou. Hradenie odôvodnených nákladov do celkovej výšky max. 1000 Eur/osoba.

Organizátori: SPsS, aktivita partnerských spoločností (PS ČLS JEP) alebo vlastná aktivita (dokumentovaná pre SPsS).

Podmienky pridelenia cestovného grantu na podporu reformy

 

 1. Komisia na posudzovanie vedeckých grantov:
 2. MUDr. Mária Králová, PhD., e-mail: maria.kralova@sm.unb.sk - zaslanie žiadosti grantu je potrebné aj na adresu: vybor.psychiatry@gmail.com, adresa: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
 3. MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
 4. MUDr. Michal Patarák

  (zaslepený hodnotiteľ: doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.)