Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

16.01.
2016

Zmeny v prihlasovaní, evidencii a hodnotení kreditov SACCME od 1.1.2016

Na základe uzatvoreného „Memoranda o spolupráci medzi SLS a SLK“ došlo od 1.1.2016 k zmenám v oblasti prihlasovania, evidencie a hodnotenia CME.

Činnosť Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie n.o. (SACCME) prešla na novovytvorenú Akreditačnú radu Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME).

Organizátori podujatí CME sú povinní prihlasovať odborné podujatia v spoločnom Kalendári CME vedenom na webovom sídle ARS CME www.kreditycme.sk

Bližšie informácie nájdete na stránke: http://www.saccme.sk.