Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

19.01.
2017

Výskumný a publikačný grant Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS

Podmienky žiadosti  o grant na odborný/vedecký projekt alebo na podporu odbornej/vedeckej publikácie
 
 
GRANT NA ODBORNÝ / VEDECKÝ PROJEKT
1.     Zameranie projektu:
 • Klinicko-psychiatrické
 • Biologicko-psychiatrické
 • Klinicko-psychologické
2.     Doba riešenia projektu/doba možného čerpania prostriedkov z grantu:
 • Do 24 mesiacov od udelenia grantu.
3.     Žiadateľ (vedúci projektu):
 • Musí byť členom SPsS SLS
 • Bez ohľadu na odbornosť (psychiater, psychológ, farmakológ, iný odborník)
4.     Maximálna suma na 1 projekt/1 žiadateľa:
 • Podľa aktuálneho rozpočtu SPsS, ale maximálne do výšky 2500 €.
5.     Štruktúra žiadosti o grant:
 • Názov projektu
 • Vedúci projektu, riešitelia
 • Charakteristika projektu (max. 3 strany) – súčasný stav problematiky z literatúry, cieľ projektu a predpokladaný prínos projektu, návrh postupu na dosiahnutie cieľov projektu (materiál, metodika...), výber najvýznamnejších prác vedúceho projektu, časový harmonogram realizácie projektu, plán nákladov (rozpočet v tabuľke s rozpisom jednotlivých položiek, napr. kancelársky materiál, technická podpora, nákup odborných materiálov, štatistické spracovanie dát, registračné poplatky a iné náklady spojené s prezentáciou výsledkov na odborných podujatiach,...)
Podmienkou pridelenia grantu je prehlásenie o prezentácii výsledkov na odbornom fóre alebo v odbornom časopise v termíne do 12 mesiacov od ukončenia riešenia projektu. Pri prezentácii je potrebné uviesť grantovú podporu.
 
 GRANT NA PODPORU ODBORNEJ/VEDECKEJ PUBLIKÁCIE
1.     Podpora vydania odbornej/vedeckej monografie, zborníka, učebnice,...
 • Suma na jednu publikáciu – podľa aktuálneho rozpočtu SPsS, ale maximálne 2500 €.
 • V publikácii je potrebné uviesť grantovú podporu.
 
2.     Uverejnenie odborného/vedeckého článku v renomovanom zahraničnom časopise
 • Suma na jednu publikáciu – podľa aktuálneho rozpočtu SPsS, ale maximálne 2000 €.
 • Možnosť hradiť náklady s publikáciou spojené (publication fee do Open Access časopisov, recenzie, jazyková korektúra).
 •  Preferované budú články v časopisoch s Impact faktorom.
 • Náklady budú uhradené až na základe akceptácie článku časopisom.
 • V článku je potrebné uviesť grantovú podporu.
 
TERMÍNY PODÁVANIA A SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ
 • Do 28.2. v danom kalendárnom roku podávanie žiadostí, do 31.3. rozhodnutie výboru SPsS o schválení.
 • Do 30.9. v danom kalendárnom roku podávanie žiadostí, do 31.10 rozhodnutie výboru SPsS os chválení.