Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

31.12.
2021

Výzva - nominácie na ocenenia za rok 2020

Vážení členovia SPsS SLS, žiadame Vás o zaslanie nominácií na ocenenia za rok 2020:

podmienkou nominácií je, že nominovaný je, resp. pri nominácii in memoriam bol, členom SPsS SLS

Cena Slovenskej psychiatrickej spoločnosti: udeľuje sa autorovi alebo členovi autorského kolektívu za medzinárodne, resp. celoslovensky významnú publikáciu s dôležitým prínosom pre odbor psychiatria, resp. príbuzné odbory, ktorá bola vydaná v roku 2020.

Cena profesora Žuchu: udeľuje sa za mimoriadny prínos v odbore psychiatria, príp. príbuznom odbore.

Pokyny k zasielaniu nominácií.