Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Skupinové povolenie lieku Rivotril

Ministerstvo zdravotníctva SR povoľuje použitie 10 000 balení lieku Rivotril cheplapharm tbl 60x2mg a 10 000 balení lieku Rivotril cheplapharm tbl 30x2mg v indikácii krátkodobá alebo udržiavacia liečba panickej poruchy pre potreby zdravotníckych zariadení v SR. Platnosť povolenia od 1.1.2024 do 30.6.2024 pre 60 kusové balenia a od 5.2.2024 do 31.7.2024 pre 30 kusové balenia.

05.02.
2024

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 3 písm. b) a ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 vyhlášky MZ SR č. 507/2005 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického použitia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia povoľuje použitie 10 000 balení lieku Rivotril cheplapharm tbl 60x2mg a 10 000 balení lieku Rivotril cheplapharm tbl 30x2mg v indikácii krátkodobá alebo udržiavacia liečba panickej poruchy pre potreby zdravotníckych zariadení v SR.

Platnosť povolenia od 1.1.2024 do 30.6.2024. Identifikačný kód lieku: MD 847(60x2 mg)
Platnosť povolenia od 5.2.2024 do 31.7.2024. Identifikačný kód lieku: MD 791(30x2 mg)

V prípade výskytu závažných nežiaducich účinkov je ošetrujúci lekár povinný o tom bezodkladne informovať Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Toto povolenie nie je rozhodnutím o úradne určenej cene lieku a o úhrade lieku na základe verejného zdravotného poistenia.

Zdravotná poisťovňa je oprávnená, skupinovo rozhodnúť o mieste výdaja a úhrade povoleného lieku, o preskripčnom a indikačnom obmedzení, pričom nie je potrebný ďalší individuálny súhlas na úhradu skupinovo povoleného lieku pre jednotlivých pacientov.

MD-Skupinové povolenie - liek - Rivotril 60x2 mg 
MD-Skupinové povolenie - liek - Rivotril 30x2 mg