Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Nové opatrenia týkajúce sa zvýšeného rizika neurovývinových porúch u detí otcov liečených valproátom

Výsledky retrospektívnej observačnej štúdie, vykonanej v 3 škandinávskych krajinách, naznačujú zvýšené riziko neurovývinových porúch (neurodevelopmental disorders, NDD) u detí (vo veku 0 až 11 rokov) narodených mužom, ktorí sa liečili valproátom v monoterapii 3 mesiace pred počatím v porovnaní s deťmi narodenými mužom liečeným lamotrigínom alebo levetiracetamom v monoterapii. Vzhľadom na obmedzenia štúdie je toto riziko možné, ale nie potvrdené.

19.02.
2024

 Nové opatrenia na používanie valproátu u pacientov mužského pohlavia

a) Odporúča sa, aby bola u pacientov mužského pohlavia liečba valproátom iniciovaná a prebiehala pod dohľadom lekára špecialistu so skúsenosťami v liečbe epilepsie a bipolárnej poruchy.

b) Predpisujúci lekári majú pacientov mužského pohlavia informovať o možnom riziku a prekonzultovať s nimi potrebu zvážiť používanie účinnej antikoncepcie, vrátane antikoncepcie pre partnerku, počas liečby a počas 3 mesiacov po ukončení liečby valproátom.

c) Liečbu valproátom u pacientov mužského pohlavia majú predpisujúci lekári pravidelne prehodnocovať, aby posúdili, či valproát zostáva pre pacienta najvhodnejšou liečbou.

d) U pacientov mužského pohlavia, ktorí plánujú počať dieťa, sa majú zvážiť a vysvetliť' pacientovi iné vhodné možnosti liečby. U každého pacienta sa majú vyhodnotiť' individuálne okolnosti. Odporúča sa, aby sa v prípade potreby vyžiadala rada špecialistu so skúsenosťami v liečbe epilepsie a bipolárnej poruchy.

e) Pacienti mužského pohlavia majú byť upozornení, aby počas liečby a najmenej 3 mesiace po jej ukončení nedarovali spermie.

f) Pacientom mužského pohlavia je potrebné poskytnúť "Príručku pre pacientov".


sken listu adresovaného SPsS SLS od Allio, s.r.o.