Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Výzva na predkladanie nominácií na Cenu SPsS SLS za publikačnú činnosť

Výbor SPsS SLS vyzýva členov Spoločnosti k predkladaniu nominácií na Cenu SPsS SLS za publikačnú činnosť za práce publikované v r. 2023.

30.04.
2024

 Výzva na predkladanie nominácií na Cenu SPsS SLS za publikačnú činnosť

Výbor SPsS SLS vyzýva členov Spoločnosti k predkladaniu nominácií na Cenu SPsS SLS za publikačnú činnosť za práce publikované v r. 2023.

Cena sa udeľuje členom SPsS SLS za významnú publikáciu v odbore psychiatria alebo príbuzných odboroch. Nominované môžu byť práce publikované v časopisoch (posudzuje sa o.i. ranking časopisu podľa databáz Web of Science a Scopus, postavenie člena SPsS SLS v autorskom kolektíve, typ príspevku), monografie, učebnice, skriptá (posudzuje sa o.i. počet autorov/editorov, vydavateľstvo, rozsah). Nominácie môžu predkladať aj samotní autori prác.

Cena je finančne honorovaná.

Uzávierka nominácií: 30.4.2024

Nominácie zasielajte mailom na adresu: igor.riecansky@savba.sk