Výskumný a publikačný grant

Podmienky na žiadosti o grant odborného a/alebo vedeckého projektu a/alebo o podporu odbornej/vedeckej publikácie

aktualizované 07.08.2023

GRANT NA ODBORNÝ / VEDECKÝ PROJEKT

1.     Zameranie projektu: 

 • Klinicko-psychiatrické
 • Biologicko-psychiatrické
 • Klinicko-psychologické

2.     Doba riešenia projektu/doba možného čerpania prostriedkov z grantu:

 • Do 24 mesiacov od udelenia grantu.

3.     Žiadateľ (vedúci projektu):

 • Musí byť členom SPsS SLS
 • Bez ohľadu na odbornosť (psychiater, psychológ, farmakológ, iný odborník)

4.     Maximálna suma na 1 projekt/1 žiadateľa:

 • Podľa aktuálneho rozpočtu SPsS, ale maximálne do výšky 2500 €.

5.     Štruktúra žiadosti o grant:

 • Názov projektu.
 • Vedúci projektu, riešitelia.
 • Charakteristika projektu (max. 3 strany) – súčasný stav problematiky z literatúry, cieľ projektu a predpokladaný prínos projektu, návrh postupu na dosiahnutie cieľov projektu (materiál, metodika...), výber najvýznamnejších prác vedúceho projektu, časový harmonogram realizácie projektu, plán nákladov (rozpočet v tabuľke s rozpisom jednotlivých položiek, napr. kancelársky materiál, technická podpora, nákup odborných materiálov, štatistické spracovanie dát, registračné poplatky a iné náklady spojené s prezentáciou výsledkov na odborných podujatiach, atď. Financované nie sú položky ako napr. finančná/materiálna podpora motivácie probandov zúčastniť sa výskumu a pod., ani položky určené na podporu vydania výsledkov výskumu vo forme publikácie – tieto môžu byť hradené z grantu na podporu vedeckej/odbornej publikácie, viď nižšie). Podmienkou pridelenia grantu je prehlásenie o prezentácii výsledkov na odbornom fóre alebo v odbornom časopise v termíne do 12 mesiacov od ukončenia riešenia projektu. Pri prezentácii je potrebné uviesť grantovú podporu.

GRANT NA PODPORU ODBORNEJ/VEDECKEJ PUBLIKÁCIE

1.     Podpora vydania odbornej/vedeckej monografie, zborníka, učebnice,...

 • Suma na jednu publikáciu – podľa aktuálneho rozpočtu SPsS, ale maximálne 2500 €.
 • V publikácii je potrebné uviesť grantovú podporu.

 2.     Uverejnenie odborného/vedeckého článku v renomovanom zahraničnom časopise

 • Suma na jednu publikáciu – podľa aktuálneho rozpočtu SPsS, ale maximálne 2000 €.
 • Možnosť hradiť náklady s publikáciou spojené (publication fee do Open Access časopisov, recenzie, jazyková korektúra).
 •  Preferované budú články v časopisoch s Impact faktorom.
 • Náklady budú uhradené až na základe akceptácie článku časopisom.
 • V článku je potrebné uviesť grantovú podporu.

TERMÍNY PODÁVANIA A SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ

 • Do 28.2. v danom kalendárnom roku podávanie žiadostí, do 31.3. rozhodnutie výboru SPsS o schválení.
 • Do 30.9. v danom kalendárnom roku podávanie žiadostí, do 31.10 rozhodnutie výboru SPsS os chválení.

Žiadosti posielajte na adresu:

MUDr. Igor Riečanský, PhD., e-mail: igor.riecansky@savba.sk