Odporučenia výboru SPsS pre organizáciu odborných podujatí SPsS

Odporučenia výboru SPsS pre organizáciu odborných podujatí SPsS a jej sekcií:

1)    Každá prihlásená práca má mať abstrakt (autor má uviesť, či prihlasuje prednášku, alebo poster).

2)    Predsedajúci bloku prednášok môže prednášku prerušiť, príp. ukončiť, ak:

a)    prednáška nenapĺňa odborný rámec a odborne nezodpovedá statusu fóra, na ktorom je prezentovaná,

b)    obsah prednášky nezodpovedá téme sympózia/podujatia,

c)    prednáška vzbudzuje pohoršenie,

d)    prednáška obsahuje viac ako 30% už v minulosti prezentovaných údajov daným prednášateľom,

e)    prednášajúci svojim vystupovaním a/alebo obsahom prednášky nezachováva úctu voči publiku,

f)     prednášajúci vo svojej prednáške nepodáva preverené informácie a popis faktov relevantných odbornej téme, publiku a situácii,

g)    prednášajúci poškodzuje dobrý úmysel fóra, na ktorom je prezentovaná,

h)    prednášajúci prekročí vopred stanovený čas na prezentovanie.

3)    Prednáška podporená farmaceutickou spoločnosťou alebo iným komerčným subjektom musí byť priznaná v programe podujatia.

4)   Prednášajúci má v prednáške deklarovať svoju spoluprácu s farmaceutickou spoločnosťou alebo iným komerčným subjektom v priebehu ostatných 12 mesiacov (aj keď sa netýka priamo danej prednášky). Vzorová snímka je vytvorená na základe odporúčania UEMS.

5)   Počas podujatí usporiadaných SPsS SLS alebo jej sekciami nemôže iný subjekt (napr. partner podujatia, farmaceutická spoločnosť a pod.) súčasne realizovať svoju akciu v čase aktívneho programu.

6)   Na webovej stránke SPsS budú uverejňované informácie, týkajúce sa podujatí, ktorých obsah prerokuje a vopred schváli výbor SPsS.

 

V Bratislave dňa 22.01.2020.