Sekcia biologickej psychiatrie

Členovia výboru Sekcie biologickej psychiatrie SPsS SLS

predseda:

MUDr. Mgr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

I. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
jozef.dragasek@upjs.sk

 

vedecký sekretár:

MUDr. Igor Riečanský, PhD.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV Bratislava                                                  Psychiatrická klinika LF SZU a UNB Bratislava
igor.riecansky@savba.sk

 

členovia:

doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

MUDr. Zuzana Repková

MUDr. Michal Patarák, PhD.


Dozorná rada Sekcie biologickej psychiatrie SPsS SLS

predseda:

MUDr. Matúš Virčík

 

členovia:

MUDr. Dalibor Janoška             
MUDr. Mariana Koníková 
 

 

Predsedovia Sekcie biologickej psychiatrie:

2010 – 2022    MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.

od 06/2022     MUDr. Mgr. Jozef Dragašek, PhD., MHA