Koncepcia psychiatrie

Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti začal v marci 2021 na výzvu MZ SR pracovať na novej Koncepcii odboru psychiatria, následne naň nadviazali príprava Koncepcií odborov Detská psychiatria a Medicína závislostí. Do 3. septembra 2021 prebiehal zber pripomienok od členov SPsS - všetkým pripomienkujúcim ďakujeme za spoluprácu.

 

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria

Od 1.1.2022 vstúpila do platnosti revidovaná Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria. Zverejnená je vo Vestníku MZ SR 31-35/2021.

Ku koncepcii pre jej lepšie porozumenie je vhodné preštudovať si aj nasledovné materiály, ktoré boli súčasťou predkladacej správy na MZ SR (cesta pacientapríloha)

Predchádzajúca verzia Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria, Vestník MZ SR, osobitné vydanie, 54, 2006.

 

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore Detská psychiatria

Od 1.3.2022 je platná Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore detská psychiatria. Zverejnená je vo Vestníku MZ SR, čiastka 3-8, ročník 70, 2022. 

 

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore Medicína závislostí

Od 18.5.2022 je platná koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore medicína závislostí. Zverejnená je vp Vestníku MZ SR, čiastka 28-29, ročník 70, 2022.

 

Odôvodnenie up-datu koncepcií: Požiadavka na aktualizáciu Koncepcie odboru prišla zo strany Inštitútu zdravotných analýz MZ SR. Výbor a dozorná rada SPsS pozvali k spolupráci hlavných a krajských odborníkov pre psychiatriu, pedopsychiatriu a medicínu drogových závislostí, tiež zástupkyňu sestier, ale aj všetkých členov SPsS, ktorí prejavili záujem spolupracovať (zúčastnili sa: Mária Králová, Michal Patarák, Barbora Vašečková, Jana Trebatická, Zuzana Matzová, Miroslav Grohol, Martina Dubovcová, Ľubomír Okruhlica, Dagmar Breznoščáková, Marek Zelman, Jozef Dragašek, Michal Turček, Dalibor Janoška, Igor Ondrejka, Daniel Ralaus, Martin Kalaš, Vanda Valkučáková, Veronika Režnáková, Ján Dúžek, Lívia Vavušová a Ľubomíra Izáková). Na webovej stránke SPsS bola zverejnená pozvánka pre všetkých našich členov. Konzultovali sme so zástupcami PS ČLS JEP a sociálnych pracovníkov. 

Na prvom stretnutí sa členovia pracovnej skupiny dohodli, že koncepcie budeme aktualizovať všetky 3 (psychiatria, detská psychiatria a medicína drogových závislostí) tak, aby sa navzájom na seba odkazovali, a tým spôsobom sa poprepájali - koncepcia odboru detská psychiatria doteraz samostatná neexistovala). Začali sa práce na Koncepcii odboru psychiatria, stretnutí sa zúčastňovali aj zástupcovia detských psychiatrov a adiktológov, aby sa navzájom už pri tvorbe materiálu zladili.

 

Prípravu materiálu Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria sme dokončili 28.6.2021 a následne bol zverejnený na uzamknutej časti stránky SPsS. Žiadali sme všetkých členov SPsS o jeho pripomienkovanie (do 3.9.2021). Následne sa stretli členovia pracovnej skupiny a zapracovali pripomienky, následne materiál odprezentovali na XIV. Slovenskom psychiatrickom zjazde a umožnili k nemu diskusiu. Dňa 8.10.2021 bol materiál predložený MZ SR, dňa 17.12.2021 bol schválený, 29.12.2021 bola koncepcia publikovaná vo Vestníku MZ SR. Pripomienkovanie obsahu koncepcií odborov detská psychiatria a medicína závislostí prebiehalo tiež po zverejnení na webovej stránke, prostredníctvom mailovej komunikácie.


Práce na koncepciách však neskončili, potrebné je vytvoriť viacero osobitných predpisov k novým súčastiam zdravotnej starostlivosti, ktoré doteraz nie sú legislatívne zadefinované. Pracovná skupina sa rozhodla vo svojej práci pokračovať a súčasne pozýva medzi seba aj ďalších členov SPsS, ktorí majú záujem sa zapojiť. Vytvorila sa OPS pre reformu psychiatrickej starostlivosti, ktorá sa stretáva online prostredníctvom aplikácie ZOOM. Prosíme, kontaktujete nás na vybor.psychiatry@gmail.com.

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie