Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

01.02.
2023

Podpora stanoviska detskej psychiatrie

 Na základe pokynu generálneho riaditeľa Sekcie zdravia Ministerstva Zdravotníctva

Slovenskej republiky Ing. Petra Čvapka, MBA, boli členovia Sekcie detskej a dorastovej
psychiatrie požiadaní o stanovisko k bodu uznesenia č. 31 Výboru LGBTI rady vlády
Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, v ktorom sa
uvádza „výzva na prijatie zákonov, ktoré uznajú existenciu párov rovnakého pohlavia a ich
rodín minimálne formou životného partnerstva vrátane možnosti osvojenia dieťaťa jedného
z partnerov druhým partnerom“.
 
Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie SPsS SLS reagovala 20.1.2023 stanoviskom:
 
„Považujeme za dôležité zdôrazniť, že dieťa potrebuje pre zdravý psychický a fyzický vývin
predovšetkým starostlivosť, harmonické a láskyplné prostredie bez násilia, bez ohľadu na to,
kto tvorí členov domácnosti (možností je veľmi veľa). Sexuálna orientácia je biologicky daná
(vrodená), priamo nesúvisí so starostlivosťou, rodičovskými schopnosťami a záujmom
dieťaťa. Medicínske riziko pre vývin dieťaťa môže vzniknúť z agresivity spoločnosti voči
takejto rodine.“
 
Výbor SPsS SLS sa plne stotožňuje s týmto jasným a výstižným stanoviskom Sekcie detskej
a dorastovej psychiatrie a podporne sa k nemu vyslovuje.