Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Odovzdanie Zlatej medaily SLS

19.06.
2023

 V mene Slovenskej psychiatrickej spoločnosti bola na IX. konferencii o biologickej psychiatrii 8. júna odovzdaná zlatá medaila SLS propter merita pánovi doktorovi Pavlovi Černákovi, ktorý je výnimočnou osobnosťou slovenskej psychiatrie. V rokoch 1992-2021 bol riaditeľom Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku a v rokoch 1993-2005 hlavným odborníkom MZ SR pre psychiatriu. Bol šéfredaktorom odborného časopisu Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika, editorom, autorom a spolu-autorom hodnotných monografií a odborných článkov, dlhé roky pôsobí ako lektor psychoterapeutických výcvikov a ako organizátor a odborný garant psychiatrických konferencií.

Veľmi významná je jeho osobná angažovanosť v problematike zvyšovania kvality psychiatrickej starostlivosti a tiež aktivity smerom k verejnosti v prospech destigmatizácie ľudí so psychickými poruchami a detabuizácie psychiatrie. Je známy svojím neobyčajne širokým intelektuálnym záberom a prehľadom nielen v psychiatrii a medicíne, ale aj vo filozofii, estetike a umení. Dr. Černák dlhé roky aktívne pôsobí v SLS.

Bol dlhoročným členom Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, ktorej je čestným členom. Trnavská univerzita mu v r. 2003 udelila titul doc. h. c. Zo strany SLS bola doteraz jeho najvyšším vyznamenaním strieborná medaila SLS, ktorá mu bola udelená v r. 2014.

Fotografia: Solen