Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

Skupinové povolenie lieku Calypsol

Ministerstvo zdravotníctva SR povoľuje použitie lieku Calypsol 50mg/ml sol inj 5x10ml/500mg v neschválenej indikácii farmakorezistentná depresívna epizóda, rekurentná depresívna porucha, pretrvávajúce suicidiálne tendencie pre potreby ústavných psychiatrických zariadení v SR. Platnosť povolenia je od 1.12.2023 do 31.05.2024

26.11.
2023

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 3 písm. a) a ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 vyhlášky MZ SR č. 507/2005 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického použitia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia povoľuje použitie lieku Calypsol 50mg/ml sol inj 5x10ml/500mg v neschválenej indikácii farmakorezistentná depresívna epizóda, rekurentná depresívna porucha, pretrvávajúce suicidiálne tendencie pre potreby ústavných psychiatrických zariadení v SR.

Platnosť povolenia od 1.12.2023 do 31.5.2024. Kód lieku: MD 696.

V prípade výskytu závažných nežiaducich účinkov je ošetrujúci lekár povinný o tom bezodkladne informovať Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Toto povolenie nie je rozhodnutím o úradne určenej cene lieku a o úhrade lieku na základe verejného zdravotného poistenia.

Zdravotná poisťovňa je oprávnená, skupinovo rozhodnúť o mieste výdaja a úhrade povoleného lieku, o preskripčnom obmedzení a indikačnom obmedzení, pričom nie je potrebný ďalší individuálny súhlas na úhradu skupinovo povoleného lieku pre jednotlivých pacientov.

MD-Skupinové povolenie - liek - Calypsol

Obrázok: (Adobe Stock)