Výbor SPS SLS 2018 - 2022

PREZIDENT

doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. (e‑mail: lubomira.izakova@gmail.com)
Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, tel: +421 2 5729 0339

VICEPREZIDENT

MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D. (e‑mail: dagmar.breznoscakova@upjs.sk)
Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ, Tr. SNP 1, 040 11 Košice

VEDECKÝ SEKRETÁR

MUDr. Mária Králová, PhD. (e‑mail: maria.kralova@sm.unb.sk)
Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

ČLENOVIA

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA (e‑mail: jozef.dragasek@gmail.com)
I. psychiatrická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ, Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ján Dúžek (e-mail: duzek.ambulancia@gmail.com)

Psychiatrická ambulancia, Križovatka 3, 969 01 Banská Štiavnica

MUDr. Michal Patarák, PhD. (e‑mail: patarakmichal@gmail.com)
II. psychiatrická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, 974 01 Banská Bystrica

MUDr. Barbora Vašečková, PhD. (e‑mail: vaseckova@gmail.com)
Psychiatrická ambulancia, UNsP Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

MUDr. Lívia Vavrušová, PhD. (e‑mail: vavrusova.consulting@gmail.com)
Vavrusova.Consulting s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava

MUDr. Marek Zelman (e‑mail: mzelman@gmail.com)
Psychiatrická nemocnica Hronovce, ul. Dr. Jána Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce


DOZORNÁ RADA

PREDSEDA

MUDr. Veronika Režnáková (e‑mail: veronika.reznakova@gmail.com)
Psychiatrická ambulancia, Centrum MEMORY, n.o., Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava

ČLENOVIA

MUDr. Vanda Valkučáková (e‑mail: vanda.valkucakova@gmail.com)
Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

MUDr. Michal Turček, PhD. (e‑mail: michal.turcek@gmail.com)
Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 BratislavaZároveň pre možnosť priamej komunikácie s Výborom SPS SLS máte k dispozícii mail: vybor.psychiatry@gmail.com


 

Prezidenti Výboru SPsS SLS:

2002 – 2007     doc. MUDr. Alojz Rakús

2007 – 2014     MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.

2014 – 2015     MUDr. Marek Zelman.

od 03/2015      MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie