Aktuality

Rok zverejnenia:

Kľúčové slovo:

04.01.
2023

Informácia o možnosti prihlásiť sa k práci na preventívnych postupoch

Vážené kolegyne a kolegovia!
 
          Oslovujeme Vás s možnosťou i prosbou o zapojenie sa do práce na dvoch preventívnych postupoch v rámci prevencie psychiatrických ochorení, respektíve projektu Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe, ku ktorým sa majú vytvoriť odborné pracovné skupiny (OPS) s odborníkmi, ktorí ich majú spoločne vypracovať. Ich práca bude honorovaná. Konečný termín vyhotovenia je august 2023 a k obom postupom sa hľadajú spolu-autori aj z odboru psychiatrie. Menovite ide o Techniky a nástroje prevencie a zlepšovania kvality života ľudí bez domova s psychiatrickými ochoreniami a o Psychologické a psychofyziologické postupy v prevencii úzkostných porúch. K obom postupom pripájame anotácie.
 
          Boli by sme veľmi radi za každého iniciatívneho kolegu, ktorý by bol ochotný zaangažovať sa do takéhoto druhu práce. Preventívne postupy sa týkajú medicínsky, ale aj z hľadiska spoločnosti a verejného zdravia veľmi zaujímavých a dôležitých tém.
 
          Finančné ohodnotenie za členstvo v OPS predstavuje 15,66 €/hod, pričom je možné vykázať si maximálne 330 hodín v období trvania dohody o vykonaní práce (dohoda sa uzatvára vždy k prvému alebo pätnástemu dňu v mesiaci a trvala by až do skončenia projektu, a teda do
30.11.2023).
 
Podmienky pre prácu v OPS sú nasledovné:
1. Ukončené VŠ štúdium II. stupňa a/alebo špecializácia v príslušnom odbore (v zdravotníckom alebo interdisciplinárnom odbore, ak špecializácia existuje v príslušnom odbore);
 
2. Prax po skončení VŠ štúdia minimálne 10 rokov, prax v odbore po ukončení špecializačného štúdia (ak takého v príslušnom odbore kvalifikácie existuje v systéme postgraduálneho vzdelávania v SR) minimálne 3 roky (táto podmienka sa nevzťahuje na interdisciplinárne odbory) ;
 
3. Preukázanie vedecko-výskumnej a/alebo pedagogickej a/alebo poradenskej činnosti a/alebo metodickej činnosti v oblasti Health Promotion (podpory a ochrany zdravia) s doložením  ďalšej činnosti v súvislosti s nomináciou do OPS (teda uvedenie aspoň jednej výskumnej, pedagogickej alebo publikačnej činnosti).
 
          Prosíme záujemcov, aby kontaktovali vedeckú sekretárku Výboru SPsS, pani doktorku Vandu Valkučákovú na adrese: vanda.valkucakova@gmail.com
 
S vďakou,
 
Výbor SPsS SLS

Anotácie projektov nájdete klinknutím na jeden z linkov: