Postup pri schvaľovaní žiadosti o odbornú garanciu SPsS SLS

Postup pri schvaľovaní žiadosti o odbornú garanciu SPsS SLS

  • Výber termínu odborného podujatia je potrebné realizovať tak, aby bol v súlade s ostatnými termínmi podujatí organizovaných alebo garantovaných SPsS SLS, prípade s termínmi iných významných odborných podujatí (kalendár akcií je zverejnený na http://www.psychiatry.sk/psychiatricke-akcie/domace-podujatia-sps-sls, PsS SLS umožňuje v  kalendári aj zverejnenie iných podujatí za účelom predchádzania stretu termínov pri ich organizácii).
  • Predloženie žiadosti o garanciu SPsS SLS pre odborné podujatie. Žiadosť musí obsahovať okrem termínu aj názov odborného podujatia, mená sponzorov, organizátora – koordinátora, cieľ vzdelávania, odhad počtu účastníkov, odhad počtu kreditov a úroveň podujatia (potrebné je žiadosť doručiť Výboru najneskôr 2 mesiace pred odborným podujatím).
  • Predloženie programu odborného podujatia, menného zoznamu prednášajúcich a abstraktov prednášok (vyžaduje sa doručenie Výboru najneskôr 2 mesiace pred odborným podujatím).
  • Schválenie odborného garanta podujatia (musí byť osobne prítomný na odbornom podujatí) - Výbor schvaľuje na základe predložených podkladov. Garant zodpovedá za primeranú úroveň podujatia. Garantom môže byť odborný zamestnanec lekárskych fakúlt a ich pracovísk, člen Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS alebo člen výboru príslušnej Sekcie SPsS SLS, prípadne expert pre prednášanú problematiku uznávaný odbornou spoločnosťou.
  • Podpísanie Prihlášky odborného podujatia.
  • Podpísanie Zmluvy o odbornej garancii so SLS.
  • Dodanie slidov prednášok v PDF formáte minimálne 24 hod. pred podujatím na adresu: vybor.psychiatry@gmail.com.

Podmienka garancie: Odborné podujatie musí byť prístupné pre všetkých členov SPsS SLS - na www.psychiatry.sk v časti Domáce - iné odborné akcie bude zverejnený oznam o konaní podujatia min. 1 mesiac pred jeho začiatkom.

 

Aktualizované 19.3.2017.