Stanoviská

Otvorený list zástupcom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci poskytovania zdravotnej starostlivosti transrodovým osobám zo dňa 31.3.2021


Diskusná štúdia Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR (5/2021): Duševné zdravie a verejné financie


Zrušená dispenzarizácia pacientov s duševnými poruchami: povinnosť dispenzarizácie bola zrušená vyhláškou MZ SR 62/2021 Z. z. s účinnosťou od 15.02.2021, ktorou sa zmenila vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 127/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu.


Stanovisko výboru a dozornej rady SPsS k problematike konverznej terapie


Rozhodnutie MZ SR o rozsahu a podmienkach úhrady liekov na základe verejného zdravotného poistenia vo veci indikačných obmedzení antidepresív (14.7.2020).


Rozhodnutie MZ SR o rozsahu a podmienkach úhrady liekov na základe verejného zdravotného poistenia vo veci indikačných obmedzení pre perorálne atypické antipsychotiká (14.8.2019).


Stanovisko Etickej komisie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS k premietaniu filmu „Kto je ďalší“ maloletým divákom.


Stanovisko SPsS k Odbornému usmerneniu MZ SR na zjednotenie medicínskych postupov pri vydávaní lekárskeho posudku pri zmene pohlavia (22.01.2020).


Žiadosť o stanovisko k výkladu znenia indikačných obmedzení použitia atypických dlhodobo účinkujúcich injekčných preparátov v psychofarmakoterapeutickej praxi v SR

Stanovisko MZ SR k výkladu znenia indikačných obmedzení použitia atypických dlhodobo účinkujúcich injekčných preparátov v psychofarmakoterapeutickej praxi v SR (19.3.2019).

Pozn.: MZ SR písomne potvrdilo, že stanovisko, ktoré vydali, sa týka všetkých atypických dlhodobo účinkujúcich injekčných preparátov v psychofarmakoterapeutickej praxi, t. j. Risperdal Consta, Xeplion, ZypAdhera a Abilify Maintena.


Stanovisko krajského odborníka MZ SR pre pedopsychiatriu MUDr. Jána Šubu k aktuálnej situácii v pedopsychiatrii


Výstup z Konferencie Duševné zdravie a zmyslupný život, 5. -.7.9.2019, Bratislava


Domáca návštevná služba u psychiatrických pacientov - žiadosť SPsS, odpoveď MZ SR


Komentár SPsS SLS k aktualizácii Národného programu duševného zdravia


Nesúhlasné stanovisko SPsS SLS k Povinnosti prehliadky mŕtvych tiel pre ambulantných špecialistov - aktuálne: Dňa 13.03.2018 parlament opätovne schválil novelu zákona o radiačnej ochrane, ktorá novelizuje aj zákonnú povinnosť prehliadania mŕtvych. Prezident SR ju však opätovne nepodpísal pre pochybnosti o súlade s Ústavou SR.


Stanovisko výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS k návrhu o redukcii výšky úhrad pre viaceré psychofarmaká


Stanovisko hlavného odborníka MZ SR pre psychiatriu k veci určovania potrebnej dĺžky vychádzok u pacientov s epizódami depresie počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti - 15.11.2019

Stanovisko Sociálnej poisťovne k zrušeniu celodenných vychádzok u dočasne práceneschopných pacientov trpiacich depresívnymi poruchami - 13.4.2018

Stanovisko Výboru SPsS SLS k zrušeniu celodenných vychádzok u dočasne práceneschopných pacientov trpiacich depresívnymi poruchami

Odborné usmernenie MZ SR, ktorým sa určuje metodika pre tvorbu a implementáciu štandardných diagnostických postupov a terapeutických postupov


Stanovisko Výboru SPsS SLS k riešeniu fenoménu agresivity v psychiatrických zariadeniach


Stanovisko Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS k umiestneniu akútnych lôžok psychiatrickej starostlivosti vo všeobecných nemocniciach.


Stanovisko Výboru SPsS SLS k zabezpečeniu hospitalizácie páchateľa trestného činu, ktorého pobyt na slobode je znalcami hodnotený ako z psychiatrického hľadiska nebezpečný (t. j. spáchal trestný čin pod vplyvom duševnej poruchy).


Informácia Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti pre pacientov o antidepresívach


Postup pri schvaľovaní žiadosti o garanciu SPsS SLS pre odborné podujatie


Stanovisko Výboru PS SLS k otázkam týkajúcich sa ambulantnej psychiatrickej praxe


Stanovisko Výboru SPsS SLS k zrušeniu vyšetrenia duševného stavu 2 znalcami


Stanovisko výboru SPsS SLS k zmenám zoznamu prioritných chorôb


List od generálneho riaditeľa poisťovne Dôvera (strana1, strana2)


METODICKÝ LIST RACIONÁLNEJ FARMAKOTERAPIE - Racionálna liečba antipsychotikami


METODICKÝ LIST RACIONÁLNEJ FARMAKOTERAPIE - Racionálna liečba depresie


Stanovisko SPsS SLS k Oznamu č. 3 MZ SR o plánovanom prehodnotení úhrad za ŠDL v skupine antidepresív publikovanom na webovej stránke MZ SR, 8.10.2010


Manažment vodičov, ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky


Stanovisko SPsS SLS k prípadu Hedvigy Žákovej Malinovej


Výzva Ministerstvu zdravotníctva k redukcii psychiatrických lôžok - list MZ SR (strana1, strana2)


Reakcia Výboru SPsS SLS na rozhodnutie kategorizačnej komisie o zmene režimu preskripcie depotných antipsychotík - list MZ SR

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie